การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง

Authors

  • ทิฐิมา ภาคภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • กัลยาภรณ์ จันตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

จอก, มะขามป้อม, ความเข้มข้นต่ำสุดที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์, Pistia stratics, Helianthus embolic Linn, Minimum Inhibition Concentration (MIC)

Abstract

บทคัดย่อ

ทำการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคผิวหนัง โดยทำการทดลองหาฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus, Candida albican และProteus vulgaris ของสารสกัดสมุนไพรผสมระหว่างจอกและมะขามป้อมในอัตราส่วน 1:1, 1:2, 1:3, 2:1 และ 3:1พบว่าอัตราส่วน 1:3 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Candida albican ได้ดีที่สุดโดยวัดค่า Inhibition zone เฉลี่ยได้ 25.33 มิลลิเมตร และ 24.22 มิลลิเมตร ตามลำดับ สำหรับ อัตราส่วน 3:1 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Proteus vulgaris ได้ดีที่สุด วัดค่า Inhibition zone เฉลี่ยได้ 24 มิลลิเมตร เมื่อนำอัตราส่วนของสารสกัดผสม 1:3 มาหาค่าความเข้มข้นต่ำสุด (MIC) ที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อทั้ง 3 ชนิด พบว่า Staphylococcus aureusและ Candida albican มีค่าเท่ากับ 7.81 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วน Proteus vulgaris มีค่าเท่ากับ 31.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ดังนั้น สารสกัดผสมระหว่างมะขามป้อมและจอก ควรจะเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการ ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคผิวหนังในอนาคต

คำสำคัญ: จอก; มะขามป้อม; ความเข้มข้นต่ำสุดที่มีต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์

 

Abstract

A study of efficiency the mixed of Pistia stratics and Helianthus embolic Linn. In the ratio 1:1, 1:2,1:3, 2:1 and 3:1 were prepare for testing the antibacterial effects of Staphylococcus aureus, Candida albicanand Proteus vulgaris. The studies showed that the ratio1:3 mixed extract had the highest efficiency in inhibitingthe growth of S. aureus and C. albican with the MIC (Minimum Inhibition Concentration) and the average inhibition zone of 25.33 mm and 24.22 mm, respectively, whereas the ratio1:3 mixed extract was the best forP. vulgaris with the MIC of 31.25 mg/ml and 24 mm. In conclusion, the mixed of P. stratics and H. embolicLinn should be the alternative product for the treatment of bacteria infection and further studies are recommend.

Keywords: Pistia stratics; Helianthus embolic Linn; Minimum Inhibition Concentration (MIC)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ภาคภูมิ ท., & จันตรี ก. (2012). การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมระหว่างจอกและมะขามป้อม ที่มีผลยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 5(1), 47–60. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5160

Issue

Section

Original Articles