การศึกษาคุณลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการบำบัดน้ำทิ้งอย่างยั่งยืน ในโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ: กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

Authors

  • ประวรดา โภชนจันทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, การชุบโลหะ, การบำบัด, Industrial wastewater, Galvanizing process, Treatment

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติบางประการทางกายภาพและทางเคมีของน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะ โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานและศึกษาแนวทางการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมจากกระบวนการชุบโลหะของโรงงานผลิตข้อต่อเหล็กต้นแบบ

ผลการศึกษาคุณลักษณะน้ำเสียทางกายภาพ โดยใช้ดัชนีปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) และคุณลักษณะน้ำเสียทางเคมี โดยใช้ดัชนีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ค่าน้ำมันและไขมัน (O&G) ค่าไซยาไนด์(Cyanide) และค่าโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก (Fe) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr6+) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) และแมงกานีส (Mn) จากกระบวนการชุบโลหะแบบจุ่มร้อน (Galvanizing process) ได้แก่ การกำจัดคราบไขมันด้วยโซดาไฟ การกำจัดคราบสนิม และการกระตุ้นผิวชิ้นงานโดยการจุ่มในบ่อกรดไฮโดรคลอริก การจุ่มฟลักซ์เพื่อกระตุ้นผิวให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างเหล็กและสังกะสีโดยใช้แอมโมเนียมคลอไรด์กับซิงค์คลอไรด์ผสมกัน และการชุบสังกะสีในบ่อสังกะสีหลอมเหลวเป็นตัวชี้วัด พบว่า มีค่าเกินมาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ จึงควรจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสมก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ การจัดการน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะของบริษัทบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสทรีจำกัด โดยการปรับปรุงกระบวนการชุบโลหะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและลดมลพิษจากกระบวนการผลิตทั้งการตรวจสอบความสะอาดชิ้นงานในขั้นตอนการขจัดไขมันและการขจัดสนิมเหล็ก การกำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการจุ่มและทำการยกชิ้นในการจุ่มชิ้นงานลงในบ่อสังกะสีหลอมเหลว และเลือกวิธีการบำบัดด้วยโบโรไฮไดรด์รีดักชันเป็นการบำบัด เพื่อแยกโลหะหนักออกจากน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่

คำสำคัญ: น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม; การชุบโลหะ; การบำบัด

 

Abstract

The objectives of this study are analysis physical and chemical characteristics of plating wastewaterand compare by the drainge of wastewater standard of ministry of industry and select suitable management ofwastewater from plating in Bis Pipe Fitting company Co.Ltd.

The experimental indicated that physical characteristics of wastewater were determined such as totaldissolved solids and chemical characteristics of wastewater such as pH, oil and grease, cyanide and heavymetal as iron (Fe), hexavalent chromium (Cr6+), lead (Pb), Zinc (Zn) and Manganese (Mn) from hot dipgalvanizing process were degreasing by sodium hydroxy, acid dipping by hydrochloric acid, fluxing byammonium chloride and zinc chloride and galvanizing 67which whole of these parameters were higher than thelevel of the drainge of wastewater standard of ministry of industry. This wastewater cause affect for naturalwater quality. So that select suitable management to increase productivity and decreased wastewater pollutionsuch as develop processes by checking product in process of degreasing by sodium hydroxy, acid dipping byhydrochloric acid and setting up for the standard for galvanizing and selected wastewater treatment such asborohydride reduction for separated heavy metal for recycling.

Keywords: Industrial wastewater; Galvanizing process; Treatment

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

โภชนจันทร์ ป. (2013). การศึกษาคุณลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการบำบัดน้ำทิ้งอย่างยั่งยืน ในโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ: กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 4(1), 1–16. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5178

Issue

Section

Original Articles