การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลใช้เถ้าลอยชานอ้อย

Authors

  • สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • เสรี ตู้ประกาย คณะวิศวกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Abstract

Abstract

The removal of lead in laboratory wastewater from a sugarcane factory using bagasse fly ash from the same factory was carried out via batch absorption experiments in order to study factors influencing the absorption, namely, contact time, initial pH value, buffer, absorbent dose, and absorption isotherm. From the experiment, laboratory waste water from the sugarcane factory had lead concentration of 10,959 mg/L and pH value of 4.8. The batch study indicated that the removal percentage increased with increasing contact time, pH value, and absorbent dose. However, buffer did not affect lead removal. The maximum efficiency of lead removal was 32.6 percent at the pH value of 6, and the contact time of 9 minutes. From the test of absorption isotherm, it was found that the Freundlich equation fitted the isotherm data better than the Langmuir.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ตู้ประกาย ส. เ., & ตู้ประกาย เ. (2013). การดูดซับตะกั่วในน้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลใช้เถ้าลอยชานอ้อย. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 1(1), 1–11. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5245

Issue

Section

Original Articles