วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปิดรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
กำหนดการตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปีละ 6 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2021): พฤษภาคม - มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2021-06-28

ระบบควบคุมและแจ้งเตือนการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฐาน ด้วยการประมวลผลภาพและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

เอกลักษณ์ สุมนพันธ์, รัตนพงษ์ ธงชัย, ชัชพงษ์ คำชื่น, โสภณ วิริยะรัตนกุล

1-10

การประมวลผลภาพเพื่อหาตำแหน่งการปวดหลังส่วนล่างตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

วีรวัฒน์ ทวีแสงรุ่งโรจน์, นิดา นุ้ยเด็น, ศศิธร ตัณฑวรรธนะ , ชมลรรค กองอรรถ

11-17

ดูเล่มทุกฉบับ