วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

E-ISSN : 2730-3314

วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ปีละ 6 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน
ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม
ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2022): มีนาคม - เมษายน

ดูทุกฉบับ