กรอบแนวคิด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนต้นแบบ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

Authors

  • Ketsara Phetkrachang
  • Sittichok Aunkaew
  • Nongnard Rawangwong
  • Siranuch Hemtanon

Keywords:

Database system, Waste Material, Management, Information

Abstract

Information on waste management in the community Is still a problem for the government sector In waste material handling This is because some of the waste materials can be processed and recycled or made into fertilizers. This process has helped reduce environmental problems for the government sector. Over the past 10 years, Thailand has an average of 20 million tonnes of waste material per year, but there are still a lot of recycled materials. Not equal to the whole number Until becoming the residual material in various communities, the researcher presented a conceptual framework for the management of waste materials with sustainable participation in the community, model community Khao Rup Chang Municipality, Khao Rup Chang Subdistrict, Muang District The conceptual framework of a system development consists of 4 steps as follows: 1) the systematic collection of information about waste materials in the community. To support and follow up on the waste management information system in the community. 3) Analysis of data using the CRISP-DM process. 4) Managing the recycling of waste materials in the community sustainably. From the preliminary trials it was shown that Community waste management system Conceptual The resulting information can be fully utilized and optimized for waste material recycling through sustainable recycling. Which effectively reduces environmental problems within the community

References

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล เมืองเขารูปช้าง (2561). สืบค้นจาก : http://www.krc.go.th/frontpage วันที่ [1 ตุลาคม 2563]

Pearse, A. C., Stiefel, M., & Cohen, S. (1980). Debaters' Comments on" Inquiry Into Participation: A Research Approach (No. 80). Geneva: United Nations Research Institute for Social Development.

Samalovlis E. 2004. Ravaluing the hierarchy of paper recycling. Sweden: National Institute of Economic Research.

Shearer, C. “The CRISP-DM model: The new blueprint for data mining“. Journal of Data Warehousing, 5(4), 13–22, 2000

กรมควบคุมมลพิษ. 2548. การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อ รองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย.

กอบวิทยา (2019). การ บริหาร จัดการ ขยะ มูลฝอย (Waste management). Ramkhamhaeng Journal of Public Administration, 2(3), 84-112.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูป ช้าง (2563). สืบค้นจาก : http://www.krc.go.th/frontpage วันที่ [2 ตุลาคม 2563]

กุลกันยา ศรีสุข. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา ฐานข้อมูล ด้าน กระบวนการจัดการขยะ ของชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ยางอำเภอ เมือง บุรีรัมย์. Interdisciplinary Management journal

Faculty of Management Science, Buriram Rajabhat University, 2(1), 55-64.

พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์. 2554. การเปลี่ยนแปลงระบบ การจัดการขยะที่ไม่เป็นทางการไปสู่ระบบที่เป็น ทางการ.กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.

รักพงศ์ พยัคฆาคม, & อาณัติ ต๊ะปินตา. (2558). ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาวะ ความเครียด กับ ประสิทธิภาพ ใน การ ทำ งาน ของ คน งาน เก็บ ขน มูลฝอย ใน เทศบาล ต่าง ๆ ใน พื้นที่ จังหวัด นนทบุรี. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 1(1), 67-78.

วนษา สินจังหรีด, สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์, & เอกรินทร์ วทัญญู เลิศสกุล. (2562). การวิเคราะห์พฤติกรรม และ ความ ต้องการ ระบบสารสนเทศ และ ฐานข้อมูล สำหรับการจัดเก็บข้อมูลการรับซื้อกระป๋องเครื่อง ดื่ม และ ขวด น้ำ

ศิริโสภณา, & สุภาภร ณ์. (2557). ลดโลกร้อนด้วยการแยกขยะและใช้ถังขยะแยกประเภท. วารสาร หน่วยวิจัย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม เพื่อการ เรียน รู้, 1(1), 54-60.

Published

2021-05-03

How to Cite

Phetkrachang, K., Aunkaew, S. ., Rawangwong , N. ., & Hemtanon , S. . (2021). กรอบแนวคิด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนต้นแบบ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา . Science Technology and Innovation Journal, 2(1), 1–9. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/248781

Issue

Section

Research Articles