การตรวจหาฟอร์มาลีนในหมึกกรอบโดยใช้ Fourier Transform Infrared สเปกโทรสโกปี (FTIR)

Main Article Content

ศศิธร สายแก้ว

บทคัดย่อ

เทคนิค FTIR ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจหาฟอร์มาลีนในหมึกกรอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เป็นวิธีที่เรียบง่าย รวดเร็วแม่นยำ และสะดวกสำหรับการตรวจหาสารฟอร์มาลีนในอาหารโดยใช้ FTIR สเปกโทรสโกปี ซึ่งทำการสุ่มเก็บตัวอย่างหมึกกรอบจากผู้ค้าปลีกในพื้นที่ ทำการตรวจหาฟอร์มาลีนในหมึกกรอบเบื้องต้นโดยใช้ชุดทดสอบฟอร์มาลีนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และนำไปตรวจหาฟอร์มาลีนโดยเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ จากผลการตรวจสอบอินฟราเรดสเปกตรัมของหมึกกรอบที่ไม่พบฟอร์มาลีนปนเปื้อน แสดงองค์ประกอบของ N-H stretching, O-H stretching ที่เลขคลื่น 3308 cm-1 และพบพีคที่เลขคลื่น 1635 cm-1 ซึ่งแสดงถึงการดูดกลืนของ เอไมด์ I จากการเปรียบเทียบอินฟราเรดสเปกตรัมของฟอร์มาลีนบริสุทธิ์ และอินฟราเรดสเปกตรัมของหมึกกรอบที่ปนเปื้อนฟอร์มาลีน แสดงให้เห็นว่าฟอร์มาลีนเมื่อพบในหมึกกรอบพีคจะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะที่เลขคลื่น 1520 cm-1 ซึ่งจะโผล่ขึ้นมาอันแสดงถึงการดูดกลืนของ เอไมด์ II ทั้งนี้เนื่องจากฟอร์มาลีนทำให้โครงสร้างโปรตีนถูกเปลี่ยนรูปไป ดังนั้นอินฟราเรดสเปกตรัมที่เลขคลื่นระหว่าง 2970-2920, 1570-1520, 1460-1240 และ 1110-1020 cm-1 สามารถใช้สำหรับระบุฟอร์มาลีนที่อยู่ในหมึกกรอบได้ จากผลการศึกษาบ่งชี้ได้ว่าเทคนิค FTIR เป็นเทคนิคที่ใช้ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยในการวิเคราะห์ ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วสำหรับการตรวจหาฟอร์มาลดีไฮด์ในหมึกกรอบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

ธีรยุทธ์ วิไลวัลย์ และวรวรรณ พันธุมนาวิน. อินฟราเรด สเปกโตรสโคปี. เอกสารประกอบการสอนภาควิชาเคมี. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548; 1-2.

ณิชา ประสงค์จันทร์, ผกากรอง นามเสน. การวิเคราะห์หาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในน้ำทะเลบริเวณแพปลาและรอบทะเลสาบสงขลา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา.[อินเทอร์เน็ต]. 2554 [เข้าถึงเมื่อ 2564 กุมภาพันธ์ 2564]; 1(1). เข้าถึงได้จาก https://www.repository.rmutsv.ac.th/handle/123456789/2051.

ธิรกร ไฝเพชร. การตรวจสารฟอร์มาลินในอาหารทะเล บริเวณพื้นที่ตลาดอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารสภาการสาธารณสุขชุมชน2563;2:28-29.

บังอร ฉางทรัพย์. ฟอร์มาลดีไฮด์/ฟอร์มาลีน ภัยร้ายใกล้ตัว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ97;1:97. [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 2564 มกราคม 23];1(1). เข้าถึงได้จากhttp://scijournal.hcu.ac.th/data/The%20near%20dangers.pdf

ศิรินิตย์ ธารธาดา และปฐมาพร อำนาจอนันต์. เทคโนโลยี Fuorier Transform Infrared Spedtroscopy: ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี2561; 2:32.

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. ฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร. กรุงเทพมหานคร: บริษัทศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จำกัด. [อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 2564 มกราคม 30];1(1). เข้าถึงได้จากhttp://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/e-book/formaldehyde.pdf

Alkhalf Maha I และ Mirghani M.E.S (2017). Detection of formaldehyde in cheese using FTIR spectroscopy. International food research journal 2017; S496-S500.

Avtar S and Soottawat B. Effect of Partial Enzymatic Hydrolysis on Physicochemical and Foaming Properties of Ovary from Squid Loligo formosana. Waste and Biomass Valorization 2019; 10: 3351-3361.

Gustavo C.B., Cristian G., Aleksandra N., Kelly P.M., Oscar G., Cédric D., Oscar V., Heng Y., Gaston B. and Juan C. Utilization of Marine Waste to Obtain β‐chitin Nanofibers and Films from Giant Humboldt Squid Dosidicus gigas. Marine drugs 2021; 19,184.

Gu, D.C., Zou, M.J., Guo, X.X., Yu, P., Lin, Z.W., Hu, T., Wu Y.F., Liu, Y., Gan, J.H., Sun. S.Q., Wang, X.C. & Xu, C.H. A rapid analytical and quantitative evaluation of formaldehyde in squid based on Tri-step IR and partial least squares (PLS). Food Chermistry2017;229(458-463).

Li, M., Zhu, K.X., Peng, J., Guo, X.N., Amza, T. Peng, W. & Zhou, H.M. 2014. Delineating the protein changes in Asian noodles induced by vacuum mixing. Food Chermistry (2014); 143 (9-16).

Phanat Kittiphattanabawon Sitthipong Nalinanon, Soottawat Benjakul and Hideki Kishimura. Characteristics of Pepsin-Solubilised Collagen from the Skin of Splendid Squid (Loligo formosana Chemistry journal (2015); (8).

Sinthusamran, S., Benjakul, S., Hemar, Y. & Kishimura, H. Characteristics and Properties of Gelatin from Seabass (Lates calcarifer) Swim Bladder: Impact of Extraction Temperature. Waste Biomass2018; 9:315-325.

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'