รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ

Main Article Content

สุธี โสมาเกตุ
นพพล จันทร์โอทาน
ชนายุทธ แจ้งกำพี้

บทคัดย่อ

บทความเรื่องรถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ วัตถุประสงค์หลักคือการศึกษาและออกแบบระบบตรวจจับและประมาณสนามไฟฟ้าของสายไฟที่ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ และแปลงค่าสนามไฟฟ้ากลับมาเป็นค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานสำรวจสายไฟภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ มีการออกแบบชิ้นงานให้เป็นรถสำรวจ เพื่อนำตรวจจับหาค่าแรงดันสายไฟไฟฟ้ากระแสสลับ ในช่วงแรงดันอันตราย 180 – 240 โวลต์ ระบบล้อรถสำรวจทำจากล้อแม็คคานั่ม ที่สามารถวิ่งภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบเท่านั้น วิธีการศึกษาหลักคือการออกแบบระบบตรวจจับสนามไฟฟ้า ที่สร้างขึ้นเองด้วยเส้นลวดทองแดงเบอร์ 18 ขนาด 0.82 sq.mm. ร่วมกับการประยุกต์ใช้ปากกาวัดไฟแบบไร้สัมผัส นอกจากนั้นยังศึกษาการตรวจจับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของ EMF Meterk ระบบมีการส่งข้อมูลรวมถึงการควบคุมและการแสดงผลคอมพิวเตอร์แบบไร้สายใช้ Wi-Fi, ผลการศึกษาพบว่าระยะตรวจจับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้นมีความจำเป็นต้องให้หัวตรวจจับอยู่ใกล้สายไฟมากที่สุด ผลสรุปคือสามารถตรวจจับสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้านำมาแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอลสามารถประมาณเป็นค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับในช่วง 180 – 240 โวลต์ได้


 


คำสำคัญ: รถสำรวจ, สนามไฟฟ้า, สนามแม่เหล็กไฟฟ้า, เซนเซอร์ไร้สัมผัส

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
โสมาเกตุส., จันทร์โอทานน., & แจ้งกำพี้ช. (2021). รถสำรวจสายไฟฟ้าภายใต้ฝ้าเพดานแบบเรียบ. วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, 2(4), 10-27. ืบค้น จาก https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij/article/view/251327
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

การไฟฟ้านครหลวง, คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า EMF [อินเทอร์เน็ต]. 2549 [เข้าถึงเมื่อ 2564 กุมภาพันธ์ 28] เข้าถึงได้จาก https://www.mea.or.th/download/download_file/191

การใช้งาน ADC จาก Board ESP32 WROOM 32 [อินเทอร์เน็ต]. 2560 [เข้าถึงเมื่อ 2564 มีนาคม 1] เข้าถึงได้จาก https://www.ioxhop.com

Sonthaya Boonchan, ADC (Analog to Digital Converter) [Internet]. 2018 [cited 2021 March 3] Available from https://jackrobotics.me

Mirko Pavleski, DIY Ultra Sensitive EMF Detector [Internet]. 2020 [cited 2020 October 1] Available from https://create.arduino.cc/projecthub

wellas96, Smartphone Controlled Arduino Car [Internet]. 2020 [cited 2020 September 30] Available from https://create.arduino.cc/projecthub

Doctor Volt, Gizmo, the App and Voice Controlled Robotic [Internet]. 2019 [cited 2020 September 30] Available from https://create.arduino.cc/projecthub

bitkick, Sensor Data Streaming with Arduino [Internet]. 2019 [cited 2020 October 1] Available from https://create.arduino.cc/projecthub

Swagatam, Arduino Battery Level Indicator Circuit [Internet]. 2020 [cited 2020 October 1] Available from https://www.homemade-circuits.com

Alan Wang, Simple NodeMCU WiFi-Controlled Car (ESP8266) [Internet]. 2020 [cited 2020 October 4] Available from https://www.hackster.io