นวัตกรรมตู้อบผ้าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์

Main Article Content

สาธิดา สาระวัน
อภิสิทธิ์ เพ็ชรคีรี
สุธี โสมาเกตุ

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้สร้าง ตู้อบผ้าภายในที่พักอาศัย มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผ้าไม่แห้งเนื่องจากฝนตก สถานที่ไม่เหมาะสมในการตากผ้า และเพื่อลดระยะเวลาในการตากผ้า ซึ่งระบบที่นำเสนอมีอุปกรณ์ที่สำคัญดังนี้ ระบบควบคุมขนาดจิ๋ว Arduino Uno R3, ขดลวดความร้อน, ตัวตรวจรู้อุณหภูมิ, ตัวตรวจรู้ความชื้น เครื่องอบผ้ามีหลักการทำงานดังนี้ ให้นำผ้าที่ปั่นหมาดแล้วเท่านั้นเข้ามาแขวนในตู้อบผ้า ทำการปิดตู้อบผ้าแล้วเปิดเครื่องเพื่อเริ่มใช้งาน ขดลวดความร้อน และตัวตรวจรู้อุณหภูมิและความชื้นจะเริ่มทำงานทันที เมื่อภายในตู้อบผ้ามีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส ระบบจะทำการตัดวงจรของขดลวดความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิภายในตู้ เมื่ออุณหภูมิภายในตู้ลดลงถึง 50 องศาเซลเซียส ขดลวดความร้อนจะทำงานอีกครั้ง ในขณะเดียวกันเมื่อตัวตรวจรู้ความชื้นภายในตู้อบผ้าวัดค่าความชื้นได้ต่ำกว่าร้อยละ 40 เปอร์เซ็นต์ ระบบจะหยุดการทำงานของขดลวดความร้อนทันทีเนื่องจากผ้าได้แห้งสมบูรณ์แล้ว จากการทดสอบพบว่าใช้เวลา 53 ถึง 85 นาที ในการอบผ้าเสร็จ และมีค่าไฟฟ้า 3.08 ถึง 5.08 บาทต่อการอบผ้า 1 ครั้ง จากผลลัพธ์ดังกล่าวตู้อบผ้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และทราบถึงระยะเวลาในการอบผ้าเสร็จทำให้การตากผ้าไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

สิทธิพล ศรีวิเศษ, คมสันต์ ตีไชยทอง, จิระพงษ์ มาลีลับ, สุพรรณ ยั่งยืน: การประชุมชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรม เครื่องกลแห่งประเทศไทย. ตู้อบผ้า. [อินเตอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงวันที่ 2563 ตุลาคม15];62(33): [หน้า1-9]. เข้าถึงได้จาก: http://www.tsme.org/me-nett/me-nett2019/fullpaper/ETM/ETM012.pdf.

บัณฑิต กฤตาคม, ปฎิวัติ วรามิตร, นันทวัฒน์ วีรยุทธ, อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, โสภณ สินสร้าง, แบบจำลองการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งบอระเพ็ดด้วยลมร้อน. วารสารวชาการวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. [อินเตอร์เน็ต] 2554. [เข้าถึงวันที่ 2563 ตุลาคม 15] ;54(1) (หน้า60-68). เข้าถึงได้จาก: http://web.eng.ubu.ac.th/2556/1.Paper%20No.1.pdf.

วรินธร พูลศรี, ภูรินทร์ อัครกุลธร, กรรณพต แก้วสอน, 2560. การศึกษาวิธีการอบแห้งในการทำชากุหลาบ. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. [อินเตอร์เน็ต] 2560. [เข้าถึงวันที่ 2563 ตุลาคม 16]; 60(16) (หน้า1-9). เข้าถึงได้จาก: http://www.crdc.kmutt.ac.th/Data%202018/CRDC11/data/425-428.pdf.

ธีรพงศ์ บริรักษ์, พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ, วรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์, และณรงค์ ภู่อยู่, 2564: ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2561. [เข้าถึงวันที่ 2564 ตุลาคม 11]; (หน้า186). เข้าถึงได้จาก: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/download/247285/168474/

ชินวัจน์ งามวรรณากร, สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ, อมรเทพ มณีเนียม: การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในโรงงานขนาดย่อม ด้วยเทคโนโลยีไร้สายผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง IOT. [อินเตอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงวันที่2563 ตุลาคม 17]; 61(33):[หน้า1-36]. เข้าถึงได้จาก:https://wb.yru.ac.th/bitstream/yru/995/1/3.pdf.

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'