การพัฒนาเครื่องจักตอกไม้ไผ่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสำหรับงานหัตกรรมชุมชน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

คณาธิศ เนียมหอม

บทคัดย่อ

คณะผู้วิจัยได้มีการพัฒนาเครื่องจักตอกไม้ไผ่เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสำหรับงานหัตกรรม ชุมชน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักตอกไม้ไผ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบให้แก่ชุมชน ลักษณะการทำงานของเครื่องจะใช้แรงงานคนในการป้อนซีกไม่ไผ่เข้าสู่ชุดลูกกลิ้งโลหะทางด้านขวาของเครื่องจักตอก แล้วชุดลูกกลิ้งโลหะ จะหนีบและดันซีกไม้ไผ่ผ่านใบมีด เพื่อกลายเป็นเส้นตอกไม้ไผ่ขนาดบาง ส่วนที่เหลือจะอยู่ด้านบนของใบมีด จากนั้นจะนำซีกไม้ไผ่ที่เหลือมาผ่านชุดลูกกลิ้งโลหะอีกครั้ง เพื่อจักเส้นตอกไม้ไผ่อีก จนกว่าจะไม่เหลือซีกไม้ไผ่บนใบมีด ซึ่งจาการทดลองการจักตอกไม้ไผ่ด้วยเครื่องจักตอกไม้ไผ่ โดยใช้เวลาในการทดสอบค่าเฉลี่ยรวม ใน 1 นาทีจะจักตอกได้ 24.02 กรัม และความสามารถในการทำงานใน 1 ชั่วโมง จะได้ตอกไม้ไผ่ที่ผ่านด้วยเครื่องจักตอกไม้ไผ่ 1.44 กิโลกรัม และได้ผลการทดลองเปรียบเทียบการจักตอกไม้ไผ่ด้วยมือจากแรงงานคน กับเครื่องจักตอกไม้ไผ่และที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่าการใช้เครื่องจักตอกไม้ไผ่นั้นมีประสิทธิภาพสามารถจักตอกไม้ไผ่ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 114.90 กรัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การใช้เครื่องจักตอกไม้ไผ่ มีประสิทธิภาพในการเพิ่มศักยภาพการผลิตสำหรับงานหัตกรรมชุมชน ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคน อยู่ที่ 91.69 เปอร์เซนต์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

คำภีร์ เพ็ชรรักษา. (2560). เทคนิคส่งเสริมสัมมาอาชีพ การจักสาน. เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2560, เข้าถึงได้จาก Http://cddata.cdd.go.th/cddkm/prov/km2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (มปป.) ไผ่. เข้าถึงได้จาก http://www.rspg.or.th/homklindokmai/budhabot/phai.htm
ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. อุบลราชธานี : วิทยาการพิมพ์.
พลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย. (2552). รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักตอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวาย ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2532). เครื่องจักสานในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
สมศักดิ์ สุริโย. (2547). การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.
MISUMI Corporation. เฟืองส่งกำลัง. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563. เข้าถึงได้จาก https://th.misumi-ec.com/th/
Norman K. Denzin. (2555). Triangulation 2.0. Journal of Mixed Methods Research. University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL, USA

DB Error: Unknown column 'Array' in 'on clause'