เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวนศาสตร์ไทย

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์

ประเภทบทความที่รับพิจารณา

  • นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)
  • บทความวิจัยสั้น (Short Communications)
  • บทวิจารณ์ (Review Article)

สอบถามข้อมูลได้ที่กองบรรณาธิการ

วารสารวนศาสตร์ไทย คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

Tel. 094-8855992

E-mail: frc@ku.th