การกระจาย และประชากรของแตนสร้างปมยูคาลิปตัสในประเทศไทย

Main Article Content

อธิป ภมะราภา
วัฒนชัย ตาเสน
ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
Simon Lawson
Madaline Healey

บทคัดย่อ

            การศึกษาการกระจายและประชากรของแตนสร้างปมยูคาลิปตัส ได้ทำการสำรวจบริเวณพื้นที่สวนป่ายูคาลิปตัสขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และสวนป่าภาคเอกชนในประเทศไทย ทำการวางแปลงตัวอย่างชั่วคราวและสุ่มอย่างเป็นระบบร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และโปรแกรมสำเร็จรูป (maximum entropy: MaxEnt) และขอรับการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จากหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2562 ผลการศึกษาพบแตนสร้างปมยูคาลิปตัสจำนวน 2 ชนิดคือแตนฝอยปมยูคาลิปตัส (Leptocybe invasa) และแตนเบียนแตนฝอยปมยูคาลิปตัส (Quadrastichus mendeli) ความหนาแน่นประชากรแตนฝอยปมยูคาลิปตัสและแตนเบียนของประเทศไทยเฉลี่ยเท่ากับ 2,170:19,530 ตัวต่อตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1:9 ตามลำดับ ร้อยละการเป็นแตนเบียนเฉลี่ยเท่ากับ 90.00 เมื่อวิเคราะห์การกระจายพบว่าค่าประสิทธิภาพของแบบจำลองจาก receiver operation characteristic (ROC) ของพื้นที่การกระจายของแตนฝอยปมยูคาลิปตัสและแตนเบียนที่ได้จากพื้นที่ใต้กราฟ (area under curve; AUC) มีค่าเท่ากับ 0.98 และ 0.97 ตามลำดับ โดยปัจจัยแวดล้อมที่มีค่าสัดส่วนความสัมพันธ์ต่อการกระจายของแตนฝอยปมยูคาลิปตัสและแตนเบียนมากที่สุดเป็นชุดดินและปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

Austin, M.P. 2002. Spatial prediction of species distribution: An interrace between ecological theory and statistical modeling. Ecological Model 200: 1-19.
Australian Centre for International Agricultural Research [ACIAR]. 2016. Biological control of galling insect pests of eucalypt plantations in the Mekong Region. Available Source: https://www.aciar.gov.au/project/FST-2012-091, June 18, 2019.
Bhuchaisri, W. 2013. Leaf Anatomy of The Eucalyptus Tolerating to Gall Wasp (Leptocybe invasa Fisher & La Salle) M.S.Thesis, Kasetsart University. (in Thai)
Chanpaisaeng, J. 2013. Factors affecting the infestation of pests. Kehakaset Journal 37: 45. (in Thai)
European and Mediterranean Plant Protection Organization [EPPO]. 2007. Pest and Diseases, In First Record of leptocybe invasa in Protugal 2007/012. n.p., Protugal.
Fang-li, Z, R.X. Shun, Q.L. Bao, H. Zhen and P.Q. Zheng. 2012. The abundance and population dynamics of Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae) galls on Eucalyptus spp. in China. Journal of Integrative Agriculture 11(12): 2116-2123.
Garnas, J., B. Hurley, B. Slippers and M. Wingfield. 2012. Biological Control of forest plantation pests in an interconnected world requires greater international focus. International Journal Pest Mgment 58: 221-223.
Kim, I., Z. Mendel, A. Protasov, D. Blumeberg and J. La Salle. 2008. Taxonomy, biology and efficacy of two Australian parasitoids of the eucalyptus gall wasp, Leptocybe invasa Fischer & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae). Zootaxa 1910: 1–20.
Kongkaew, N. 2014. Social Capital Factors Affecting the Use of Parasitiod Anagvrus lopezi to Control Pink Cassava Mealybug. M.S.Thesis, Kasetsart University. (in Thai)
Kulkarni, H., N. Kumari, A.S. Vastrad and K. Basavanagoud. 2010. Release and recovery of parasitoids in eucalyptus against gall wasp, Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae) under green house. Karnataka Journal Agriculture Science 2010 23(1): 211–212.
Liu, C., P.M. Berry, T.P. Dawson and R.G. Pearson. 2005. Selecting thresholds of occurrence in the prediction of species distributions. Ecography 28: 385-393.
Mendel, Z., A. Protosov, N. Fisher and J. La Salle. 2004. Taxonomy and biology of Leptocybe invasa (Hyminoptera: Eulophidae) general and species review. an invasive gall inducer on Eucalyptus. Australian Journal of Entomology 43: 101-113.
Office of Forest Research and Development, Royal Forest Department. n.d. Leptocybe invasa, a major pest for eucalyptus. Available Source: http://forprod.forest.go.th/forprod/nana/PDF/12.pdf, June 29, 2019.
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. 2018. Alien species with high priority of Thailand and the route of epidemic. 1st ed. Biodiversity Management Division, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Bangkok. (in Thai)
Otieno, B.A., H.F. Nahrung and M.J. Steinbauer. 2019. Where did you come from? Where did you go? Investigating the origin of Invasive Leptocybe Species using ditribution modelling. Forests 2019 10: 115.
Phakdee, T. 2015. Effectiveness of Kaolin on gall wasp Infestation, Photosynthesis and Growth of Eucalyptus, Clone K58, seedlings. M.S.Thesis, Kasetsart University. (in Thai)
Pham. Q.T., B. Dell and T.I. Burgess. 2009. Susceptibility of 18 eucalyps to the wasp Leptocybe invasa in the nursery and young plantations in Vietnam. Scienceasia 35: 113-117.
Philips, S.J. and M. Dudik. 2008. Modeling of species distributions with Maxent: New extensions and a comprehensive evaluation. Ecography 31: 161-175.
Pomoim, N. 2015. Distribution and Conservation Status of Water Onion (Crinum thaianum J. Schulze) in Thailand. M.S.Thesis, Kasetsart University. (in Thai)
Royal Forest Department. 2009. Eucalyptus camaldulensis. 1st ed. Private Forest Division, Royal Forest Department, Bangkok. (in Thai)
Sangtongpraow, B. 2011. Biological Aspect of Eucalyptus Gall Wasp, Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hymenoptera: Eulophidae) and Its Parasitoids in Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Planttations, Tha Muang and Phanom Thuan Districts, Kanchanaburi Province. Ph.D. Thesis, Kasetsart University. (in Thai)
Sangtongpraow, B. and K. Charernsom. 2019. Biological traits of Quadrastichus mendeli (Hymenoptera: Eulophidae), parasitoid of the Eucalyptus Gall Wasp Leptocybe invasa (Hymenoptera: Eulophidae) in Thailand. Parasite 26: 8. (in Thai)
Shylesha, A.N. 2008. Classical biological control of eucalyptus gall wasp Leptocybe invasa Fisher & La Salle. Final project report on the management of emerging pests eucalyptus. Avilable Source: http://www.dcpulppaper.org/gifs/report63.pdf. June 25, 2019.
Sontirat, S. 1997. Plant disease management. V.B. Book Center Lincoln Publishing House, Bangkok. (in Thai)
Suasa-ard, W. and K. Charoensom. 1999. Introduction to biological pest control. 3rd ed. J Film Process Co Ltd, Bangkok. (in Thai)
Tantasawat, P. 2011. Breeding for Plant Pest Resistance. 1st ed. Korat Marketing and Production, Nakhonratchasima. (in Thai)
Thai-utsa, B. 2006. Leptocybe invasa Fischer & La Salle, a new insect pest of eucalyptus. Mailongmairoo Journal 6(60): 27-29. (in Thai)
Tree Protection Co-operative Programme [TPCP]. 2005. Blue gum chalcid News. Avilable Source: www.fabinet.up.ac.za/tpcp/Leptocybe, June 18, 2019.
Tree Protection Co-operative Programme [TPCP] . 2012. Leptocybe invasa the Blue Gum Chalcid Wasp. Information sheet. Avilable Source: http://www.forestry.co.za/uploads/File/home/notices/2011/ICFR%20IS01-2011gallwasp.pdf, June 19, 2019.
Trisurat, Y., R.P. Shrestha and R. Kjelgren. 2011a. Plant species vulnerability to climate change in Peninsular Thailand. Applied Geography 31(2011): 1106-1114. Cited F. Cuest-Comocho, A. Ganzenmuller, M. Peralvo, J. Novoa and G. Riofrio. 2006. Predicting species niche distribution shifts and biodiversity change within climate change scenarios: A regional assessment for bird and plant species in the Northern Tropical Andes. Peru: Biodiversity Monitoring Program, EcoCiencia.
Trisurat, Y., R.P. Shrestha and R. Kjelgren. 2011b. Plant species vulnerability to climate change in Peninsular Thailand. Applied Geography 31(2011): 1106-1114. Cited C. Liu, P.M. Berry, T.P. Dawsons and R.G. Pearson. 2005. Selecting thresholds of occurrence in the prediction of species distributions. Ecography 28, 385-393.
Trisurat, Y., B. Kanchanasaka and H. Kreft. 2014. Assessing potential effects of land use and climate change on mammal distribution in Northern Thailand. Wildlife Research 41: 522-536. (in Thai)
Trisurat, Y. and N. Bhumpakphan. 2018. Effects of land use and climate change on Siamese Eld's Deer (Rucervus eldii siamensis) distribution in the transboundary conservation area in Thailand, Cambodia, and Lao PDR. Frontiers in Environmental Science 6: 1-15.
Wiley, J., and P. Skely. 2008. A Eucalyptus pest, Leptocybe invasa Fisher & La Salle (Hyminoptera: Eulophidae) Genus and Species new to Florida and North America. Division of Plant Industry, Florida.
Wiwatwitaya, D. 2015. Associate Dean for Research. Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)