ความรู้พื้นฐานด้านนกแอ่นกินรังเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

Main Article Content

แสงสรรค์ ภูมิสถาน
นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์
ยุทธพงศ์ ดำศรีสุข
ธนิต สำลีวงค์
พฤทธิ์ ราศรี

บทคัดย่อ

นกแอ่นกินรังเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในก้าวที่สำคัญต่อการส่งเสริมให้นกแอ่นกินรังกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจของชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนทั้งทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำบ้านนกแอ่นกินรังในอาคารส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามองค์ความรู้เกี่ยวกับนกแอ่นกินรังในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการจัดการนกแอ่นกินรังทั้งในแง่การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สัตว์ป่ายังมีค่อนข้างจำกัด บทความวิชาการนี้ได้รวบรวมความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกแอ่นกินรังที่มีปรากฏในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน นิเวศวิทยา ชีววิทยาของนกแอ่นกินรัง สถานภาพของนกแอ่นกินรัง พฤติกรรมของนกแอ่นกินรัง อาหารและพื้นที่หากิน และการใช้ประโยชน์รังนกแอ่นกินรัง ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมนี้จะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนการตัดสินใจในการขับเคลื่อนการดำเนินการต่างๆ ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติของภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


คำสำคัญ:      นกแอ่นกินรัง, บ้านนก, พื้นฐานความรู้, การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทวิจารณ์