สมการ Jensen-Hosszú กับการดำเนินการทวิภาค

Main Article Content

ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
ณัฐภัทร ชอบประดิษฐ์
สหรัฐ สงวนพงษ์
อุกันตา เสนแก้ว

Abstract

บทคัดย่อ


จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อหาผลเฉลยของสมการ Jensen-Hosszú :  เมื่อ  เป็นฟังก์ชันค่าจริง และการดำเนินการทวิภาค  ผลการศึกษาพบว่าผลเฉลยของสมการนี้ คือ  สำหรับทุกจำนวนจริง  และ  เป็นฟังก์ชันเชิงการบวก


คำสำคัญ : สมการ Jensen-Hosszú; สมการเชิงฟังก์ชัน; ฟังก์ชันเชิงการบวก; ผลเฉลยของสมการเชิงฟังก์ชัน


 


Abstract


The purpose of this research is to find a solution of the Jensen-Hosszú Equation:  , where  is a real-valued function with a binary operation . The result found that a solution of this equation is  for all real value  and  is an additive function.


Keywords: Jensen-Hosszú equation; functional equation; additive function; Solutions of functional equation


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เวสารัชศาต ศ., ชอบประดิษฐ์ ณ., สงวนพงษ์ ส., & เสนแก้ว อ. (2017). สมการ Jensen-Hosszú กับการดำเนินการทวิภาค. Thai Journal of Science and Technology, 7(2), 107–112. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.28
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

ศิริจันทร์ เวสารัชศาต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ณัฐภัทร ชอบประดิษฐ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สหรัฐ สงวนพงษ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อุกันตา เสนแก้ว

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

Daróczy, Z., 1999, On a function equation of Hosszú type, Mathematica Pannonica 10(1): 77-82.
Kominek, Z., 2009, On a Jensen- Hosszú equation I, Annales Mathematicae Silesianae 23: 57-60.
Kuczma, M., 1985, An Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities, Warszawa-Krakow-Katowice.