การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง

Main Article Content

ศรัณยู อุ่นทวี
คุณัญญา เครือจันทร์
สุขวสา เกษียร
ชนัญ ผลประไพ
อรุณพร อิฐรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ


การแก่ชราของผิวหนังทำให้เกิดรอยเหี่ยวย่น ขาดความยืดหยุ่น และมีฝ้าและกระเกิดขึ้น ทั้งนี้สารต้านอนุมูลอิสระสามารถใช้ป้องกันการทำให้ผิวหนังแก่ชราก่อนวัยจากอนุมูลอิสระ จึงมีความนิยมในการพัฒนาสารต้านอนุมูลอิสระเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพื่อชะลอการแก่ชราก่อนวัย มีการรายงานว่าสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระสูงและยังช่วยชะลอการเหี่ยวย่นของผิวหนัง เนื่องจากการกักเก็บสารสกัดในอนุภาคไนโอโซมสามารถรักษาความคงตัวของสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งสารผ่านผิวหนัง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการสกัดเปลือกเมล็ดมะขามและผลสมอไทยและกักเก็บสารสกัดที่ได้ด้วยไนโอโซมซึ่งมีการแปรผันส่วนประกอบในการเตรียมอนุภาคห่อหุ้ม จากการสกัดพืชทั้ง 2 ชนิด พบว่า สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขาม (ร้อยละ 21.53±1.22) มีผลได้จากการสกัดน้อยกว่าสารสกัดจากผลสมอไทย (ร้อยละ 53.33±0.02) อย่างไรก็ตาม สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมากกว่าสารสกัดจากผลสมอไทย โดยที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเป็น 512.66±7.83 และ 300.10±33.40 มิลลิกรัม เทียบเท่ากรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด ตามลำดับ และมีค่าการยั้งอนุมูลอิสระร้อยละ 50 เป็น 0.0032±0.0007 และ 0.0037±0.0008 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ เมื่อนำสารสกัดทั้ง 2 ชนิด มากักเก็บด้วยอนุภาคไนโอโซม พบว่าสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยเหมาะสำหรับการกับเก็บในอนุภาคไนโอโซมโดยใช้วัสดุห่อหุ้มที่มีสัดส่วนระหว่าง Span 60 และคอเลสเตอรอล เป็น 2.1 : 1.0 และ 0.9 : 1.0 ตามลำดับ โดยมีขนาดอนุภาคและประสิทธิภาพการกักเก็บเป็น 223.70±66.75 และ 97.32±0.01 ตามลำดับ สำหรับไนโอโซมที่กักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขาม และ 135.70±7.21 และ 91.02±0.26 ตามลำดับ สำหรับไนโอโซมที่กักเก็บสารสกัดจากผลสมอไทย จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าอนุภาคไนโอโซมที่เตรียมได้นี้ มีความเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ชะลอการแก่ชราก่อนวัยของผิวหน้า 


คำสำคัญ : การกักเก็บสารสกัด; ไนโอโซม; สารต้านอนุมูลอิสระ; สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขาม; สารสกัดจากผลสมอไทย


 


Abstract


Skin aging can alter skin physiologies and appearances such as wrinkle, elasticity and pigmentation. These changes can be enhanced progressively by free radicals. However, antioxidants which can scavenge free radicals have been widely composed in cosmeceutical products for preventing skin aging. Pharmacologically, tamarind seed coat extract (TS) and chebulic myrobalan fruit extract (CM) have been enormously reported that they have antioxidant activities and antiaging activities. Before incorporation into cosmeceutical products, the extracts can be encapsulated by using niosomes, non-ionic surfactant nanovesicles, to maintain the stability and increase skin permeability. Thus, this study focused on extraction of tamarind seed coat and chebulic myrobalan fruit and encapsulation of the extracts into niosome nanovesicles, which the ratios of vesicle forming materials were varied to obtain the most suitable nanovesicles. From the extraction of both plants, the results revealed that the extraction yield (EY) of TS (21.53±1.22 %) was lower than that of CM (53.33±0.02 %). However, total phenolic compounds (TPC) and antioxidant activity of TS were found to be higher than those of CM. The TPCs of TS and CM were observed to be respective 512.66±7.83 and 300.10±33.40 mg GAE/g extract. For inhibitory concentration at 50 % (IC50) of TS and CM that indicates higher in antioxidant activity when IC50 is lower, it was determined as 0.0032±0.0007 and 0.0037±0.0008 mg/mL, respectively. When the extracts were encapsulated into niosome nanovesicles, the results exhibited that TS and CM were suitable to be prepared by using the ratio between Span 60 (S60) and cholesterol (CHOL) as 2.1 : 1.0 and 0.9 : 1.0, respectively. Particle size and entrapment efficiency (EE) of those niosomes were determined to be respective 223.70±66.75 nm and 97.32±0.01 % for TS-loaded niosome, and 135.70±7.21 nm and 91.02±0.26 % for CM-loaded niosome. As the results, it indicated that the obtaining niosomes were appropriate for using in antiaging cosmeceutical products. 


Keywords: encapsulation; niosome; antioxidant; tamarind seed coat extract; chebulic myrobalan fruit extract

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อุ่นทวี ศ., เครือจันทร์ ค., เกษียร ส., ผลประไพ ช., & อิฐรัตน์ อ. (2017). การกักเก็บสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดจากผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง. Thai Journal of Science and Technology, 7(2), 134–145. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.3
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ศรัณยู อุ่นทวี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

คุณัญญา เครือจันทร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สุขวสา เกษียร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ชนัญ ผลประไพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อรุณพร อิฐรัตน์

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์, วิเคราะห์สถานการณ์มะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ 2559, แหล่งที่มา : http://phchabun.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=290:tam58&catid=81:2011-10-11-07-21-04>, 30 พฤษภาคม 2560.
Abdelkader, H., Farghaly, U. and Moharram, H., 2014, Effects of surfactant type and cholesterol level on niosomes physical properties and in vivo ocular performance using timolol maleate as a model drug, J. Pharm. Investig. 44(5): 329-337.
Afshari, A.R., Sadeghnia, H.R. and Mollazadeh, H., 2016, A review on potential mechanisms of Terminalia chebula in Alzheimer's disease, Adv. Pharmacol. Sci. 2016: 1-14.
Ag Seleci, D., Seleci, M., Walter, J.G., Stahl, F. and Scheper, T., 2016, Niosomes as nanoparti-cular drug carriers: Fundamentals and recent applications. J. Nanomater. 2016: 1-13.
Blainski, A., Lopes, G. and de Mello, J., 2013, Application and analysis of the folin ciocalteu method for the determination of the total phenolic content from Limonium Brasiliense L., Molecules 18: 6852-6865.
Cadenas, E. and Davies, K.J.A., 2000, Mitochondrial free radical generation, oxidative stress, and aging, Free Radic. Biol. Med. 29: 222-230.
Chang, C.L. and Lin, C.S., 2012, Phytochemical composition, antioxidant activity, and neuroprotective effect of Terminalia chebula Retzius extracts, J. Evid. Based Complementary Altern. Med. 2012: 1-7.
Choi, M.J. and Maibach, H.I., 2005, Liposomes and niosomes as topical drug delivery systems, Skin Pharmacol. Physiol. 18: 209-219.
Gamez, E.J.C., Luyengi, L., Lee, S.K., Zhu, L.F., Zhou, B.N., Fong, H.H.S., Pezzuto, J.M. and Kinghorn, A.D., 1998, Antioxidant flavonoid glycosides from Daphniphyllum calycinum, J. Nat. Prod. 61: 706-708.
Juang, L.J., Sheu, S.J. and Lin, T.C., 2004, Determination of hydrolyzable tannins in the fruit of Terminalia chebula Retz. by high-performance liquid chromatography and capillary electrophoresis, J. Sep. Sci. 27: 718-724.
Kumar, G.P. and Rajeshwarrao, P., 2011, Nonionic surfactant vesicular systems for effective drug delivery: An overview, Acta Pharm. Sin. B 1: 208-219.
Mali, N., Darandale, S. and Vavia, P., 2013, Niosomes as a vesicular carrier for topical administration of minoxidil: formulation and in vitro assessment, Drug Deliv. Transl. Res. 3: 587-592.
Naidoo, K. and Birch-Machin, M., 2017, Oxidative stress and ageing: The influence of environmental pollution, sunlight and diet on skin, Cosmetics 4: 1-8.
Nakchat, O., Nalinratana, N., Meksuriyen, D. and Pongsamart, S., 2014, Tamarind seed coat extract restores reactive oxygen species through attenuation of glutathione level and antioxidant enzyme expression in human skin fibroblasts in response to oxidative stress, Asian Pac. J. Trop. Biomed. 4: 379-385.
R Core Team, 2016, R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna.
Rinnerthaler, M., Bischof, J., Streubel, M.K., Trost, A. and Richter, K., 2015, Oxidative stress in aging human skin, Biomolecules 5: 545-589.
Ritz, C., Baty, F., Streibig, J.C. and Gerhard, D., 2015, Dose-response analysis using R, PLoS ONE 10(12): 1-13.
Ruckmani, K. and Sankar, V., 2010, Formulation and optimization of Zidovudine niosomes, AAPS Pharm. Sci. Tech. 11: 1119-1127.
Sandesh, P., Velu, V. and Singh, R.P., 2014, Antioxidant activities of tamarind (Tamarindus indica) seed coat extracts using in vitro and in vivo models, Food Sci. Technol. 51: 1965-1973.
Satardekar, K.V., and Deodhar, M.A., 2010, Anti-ageing ability of Terminalia species with special reference to hyaluronidase, elastase inhibition and collagen synthesis in vitro, Int. J. Pharmacogn. Phytochem. Res. 2(3): 30-34.
Sinchaiyakita, P., Ezureb, Y., Sripranga, S., Pongbangphoc, S., Povichitb, N., Suttajit, M., 2011, Tannins of tamarind seed husk: preparation, structural characterization, and antioxidant activities, Nat. Prod. Commun. 6: 829-834.
Sudjaroen, Y., Haubner, R., Würtele, G., Hull, W.E., Erben, G., Spiegelhalder, B., Changbumrung, S., Bartsch, H. and Owen, R.W., 2005, Isolation and structure elucidation of phenolic antioxidants from Tamarind (Tamarindus indica L.) seeds and pericarp, Food Chem. Toxicol. 43: 1673-1682.
Tiwari, G., Tiwari, R., Sriwastawa, B., Bhati, L., Pandey, S., Pandey, P. and Bannerjee, S.K., 2012, Drug delivery systems: An updated review, Int. J. Pharm. Investig. 2: 2-11.
Tsukahara, K., Takema, Y., Fujimura, T., Moriwaki, S., Kitahara, T. and Imokawa, G., 2000, Determination of age-related changes in the morphological structure (sagging) of the human cheek using a photonumeric scale and three-dimensional surface parameters, Int. J. Cosmet. Sci. 22: 247-258.