ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

สุพิชชา สิทธินิสัยสุข
ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
พีรนุช จอมพุก
ณัฐพงค์ จันจุฬา

Abstract

บทคัดย่อ


ลินเดอร์เนียเป็นพืชพื้นเมืองของไทย จัดอยู่ในวงศ์ Linderniaceae ปัจจุบันมีการวิจัยเพื่อนำพืชพื้นเมืองมาใช้ประโยชน์เป็นการค้า โดยนำมาปรับปรุงพันธุ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค งานวิจัยนี้จึงนำต้นลินเดอร์เนียพื้นเมือง 2 ชนิด คือ Lindernia crustacea var. crustacea และ Lindernia sp. มาเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันในสภาพปลอดเชื้อ โดยนำกิ่งของต้นลินเดอร์เนียทั้ง 2 ชนิด มาฟอกฆ่าเชื้อและเพาะเลี้ยงข้อบนอาหารกึ่งแข็งสูตร ½ MS โดยเพาะเลี้ยงส่วนข้อ และขยายพันธุ์จนได้จำนวนต้นที่มากพอ นำไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ปริมาณรังสี 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 เกรย์ หลังจากฉายรังสี 30 วัน นับจำนวนต้นที่รอดชีวิต พบว่าเมื่อปริมาณรังสีสูงขึ้น L. crustacea var. crustacea และ Lindernia sp. มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตลดลง มีค่า LD50(30) เท่ากับ 98.04 และ 30.81 เกรย์ ตามลำดับ จากนั้นเพิ่มจำนวนจนถึงรุ่น M1V4 นำต้นออกปลูกในสภาพโรงเรือน พบว่า L. crustacea var. crustacea ที่ได้รับปริมาณรังสี 40 เกรย์ มีลักษณะกลาย คือ ขนาดดอกใหญ่ขึ้น ใบ และลำต้นหนาขึ้นกว่าต้นปกติ เมื่อตรวจสอบโดยวิธี flow cytometry พบว่าเป็นต้นเตตระพลอยด์ ส่วน Lindernia sp. ที่รอดชีวิต ไม่พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยา 


คำสำคัญ : การปรับปรุงพันธุ์; ลินเดอร์เนีย; แววมยุรา; พืชท้องถิ่น


 


Abstract


Lindernia, a native plant of Thailand, belongs to the family Linderniaceae. Nowadays, some researches have brought the native plants as commercial by improving their characteristics to meet the needs of consumers. This study induced mutation by acute gamma irradiation through in vitro culture of Lindernia crustacea var. crustacea and Lindernia sp. The branches of the Lindernia plant were sterilized and single node explants were cultured on ½ MS solid medium. Subculturing was performed to obtain the explants for the experiment. The plants were irradiated at doses of 0, 20, 40, 60, 80 and 100 Gy, respectively. The number of surviving plants was recorded at 30 days after irradiation. The results showed that when the amount of radiation increased, the survival rate was decreased. The 50 percent lethal dose (LD50 (30)) of L. crustacea var. crustacea and Lindernia sp. were 98.04 and 30.81 Gy, respectively. The irradiated shoots were subcultured every 4 weeks then the M1V4 were grown in the greenhouse for mutant selection. Larger flowers, and thicker leaves and stems were found when Lindernia crustacea var. crustacea were treated with 40 Gy. Then the mutant plant was analyzed the DNA content by flow cytometry. It was found that the DNA contents of the mutant were two times of the normal one, indicating that it was the tetraploid plant. For Lindernia sp., morphological changing was not found in the survival plants.


 


Keywords: plant breeding; Lindernia; Torenia, local plant

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สิทธินิสัยสุข ส., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., จอมพุก พ., & จันจุฬา ณ. (2017). ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 7(2), 158–168. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.25
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สุพิชชา สิทธินิสัยสุข

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

พีรนุช จอมพุก

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ณัฐพงค์ จันจุฬา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

References

กมลทิพย์ แสนสม, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก และสุวิสา พัฒนเกียรติ, 2558, การปรับปรุงพันธุ์มันเทศประดับด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา, ว.วิทยาศาสตร์เกษตร 46(3): 239-251.
คนึงขวัญ วิชชุตเวส, 2556, การปรับปรุงพันธุ์มันเทศประดับโดยใช้รังสีแกมมา, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.
APG III, 2009, An update of the angiosperm phylogeny group classification for the orders and families of flowering plants: APG III, Bot. J. Linn. Soc, 161: 105-121.
Chanchula, N., Taychasinpitak, T., Jala, A., Thanananta, T. and Kikuchi, S., 2015, Radiosensitivity of in vitro cultured Torenia fournieri Lind. from Thailand by gamma-ray irradiation, Int. Trans. J. Eng. Manag. Appl. Sci. Technol. 6: 157-164.
Fischer, E., Schaferhoff, B. and Muller, K., 2013, The phylogeny of Linderniaceae: The new genus Lindernialla, and new combinations within Bonnaya, Craterostigma, Lindernia, Micranthemum, Torenia and Vandellia, Willdenowia 43: 209-238.
Gang, L., Xiaoying, Z., Yiging, Z., Qingcheng, Z., Xun, X. and Jiashu, C., 2007, Effect of radiation on regeneration of Chinese narcissus and analysis of genetic variation with AFLP and TAPD markers, Plant Cell., Tissue and organ Cult, 88: 319-327.
Jala, A., 2011, Morphological change due to effects of acute gamma ray on wishbone flower (Torenia fournieri) in vitro, Int. Trans. J. Eng. Manag. Appl. Sci. Technol., 2: 375-383.
Kovalchuk, I., Molinier, J., Yao, Y., Arkhipov, A. and Kovalchuk, O., 2007, Transcriptome analysis reveals fundamental differences in plant response to acute and chronic exposure to ionizing radiation, Mutat. Res. 642: 101-113.
Lamseejan, S., Jompuk, P., Wongpiyasatid, A., Deeseepan, S. and Kwanthammachart, P., 2000, Gamma-rays induced morphological changes in Chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium), Kasetsart J. (Nat. Sci.) 34: 417-422.
Murashige, T. and Skoog, F., 1962, Revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures, Physiologia Plantarum, 15: 473-497.
Nagatomi, S., 2000, New Approaches for Effective Mutation Induction in Gamma Field, pp. 68-75, Seminar on Methodology for Plant Mutation Breeding for Quality Effective use of Physical/ Chemical Mutagens, Hanoi.
Nwachukwu, E.C., Mbanaso, E.N.A. and Nwosu, K.I., 2009, The Development of New Genotypes of the White Yam by, pp.309-312, Mutation Induction Using Yam Minitubers, Induced Plant Mutations in the Genomics Era, Rome.
Sawangmee, W., Taychasinpitak, T., Jompuk, P. and Kikuchi, S, 2011, Effects of gamma-ray irradiation in plant morphology of interspecific hybrids between Torenia fournieri and Torenia baillonii, Kasetsart J. (Nat. Sci) 45: 803-810.
Shinha, A.R.P., 1987, Colchiploidy in Lindernia crustacea (L.) F. Muell, Cytologia 52: 151-155.
Smitinand, T, 1990, Flora of Thailand Volume
Five Part Two, The Forest Herbarium, Royal Forest Department, Bangkok.
Sungkaew, K., Taychasinpitak, T., Wongchaochant, S., Sukprasert, P. and Kikuchi, S., 2015, Radiosensitivity of In vitro cultured Torenia fournieri Lind. from Thailand by gamma-ray irradiation, Int. Trans. J. Eng. Manag. Appl. Sci. Technol. 6: 191-201.
Sutthisaksopon, P., Chantaranothai, P. and Simson, D.A., 2014, Two new records in the Linderniaceae for Thailand, Thai For. Bull. (Bot.) 42: 10-15.
Tien, T.N., Ha, V.T.T., Nu, N.T., Han, T.T., Nhan, N.D. and Dien, D.T., 2000, October: Induction of Flower Mutations in Chrysan-themum (C. morifolium Ramat) by Jointly Using In Vitro Culture Technique and Ionizing Radiation, pp. 9-13), I: In Vitro Shoot Cultures and Gamma-rays, In Seminar on Methodo-logy for Plant Mutation Breeding for Quality Effective Use of Physical/ Chemical Mutagens, Hanoi.