ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

สมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ
วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร (2) พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และ (3) ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก (2) ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซื้อสินค้าอาหารอินทรีย์สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดยซื้อสินค้าอาหารอินทรีย์จากห้างสรรพสินค้าทั่วไป (ได้แก่ บิ๊กซี โลตัส แม็คโคร เป็นต้น) และมีการตัดสินใจซื้อเนื่องจากสินค้าอาหารอินทรีย์เป็นสินค้าปลอดภัยจากสารพิษ และ (3) ปัจจัยข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน สถานภาพ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ปัจจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้าอาหารอินทรีย์ และปัจจัยทางการตลาด ส่งผลต่อทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร (p £ 0.05) 


คำสำคัญ : อาหารอินทรีย์; ผู้บริโภค; ทัศนคติ


 


Abstract


The purposes of the research were to study: (1) the attitude toward organic foods of consumers in Bangkok, (2) the buying behavior of consumers in Bangkok to the organic foods, and (3) factors affecting the attitude toward organic foods of consumers in Bangkok. The sample size composed of 400 persons whose residence in Bangkok. The statistical tools used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance. The results of the research found that: (1) the attitude toward organic foods of consumers in Bangkok was at the high level, (2) the consumers mostly had purchase behavior toward organic foods for 1 to 2 times per week, from Big C, Tesco Lotus and Makro department stores, and a decision for purchasing was related to pesticide free organic products, and (3) the general data such as age, body mass index, occupancy, salary, marriage status and the number of family members, the organic foods purchasing behaviors and the marketing factors affected the attitudes toward organic foods of consumers in Bangkok (p £ 0.05). 


Keywords: organic food; consumer; attitude

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วงศ์ประเสริฐ ส., & เชื้อบุญ ว. (2018). ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. Thai Journal of Science and Technology, 7(4), 399–407. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.37
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

ภานุวัฒน์ ก้อนทรัพย์, 2551, ความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายตลาดนัดผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
วิฑูรย์ ปัญญากุล, 2559, ภาพรวมเกษตรอินทรีย์ไทย 2559, มูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท, แหล่งที่มา : http://www.greennet.or.th/sites/default/files/Thai%20OA%2016.pdf, 29 มกราคม 2561.
วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ, 2539, เกษตรกรรมทางเลือก ความหมาย ความเป็นมา และเทคนิควิธี, พิมพ์ดี, กรุงเทพฯ, 96 น.
ศิริวรรณ เสรัตน์, 2546, การบริหารการตลาดยุคใหม่, บริษัท ธรรมสาร จำกัด, กรุงเทพฯ, 193 น.
สุพัตรา สุภาพ, 2546, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 21, สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์, กรุงเทพฯ.
อานัฐ ตันโช, 2550, เกษตรทางเลือก, แหล่งที่มา : http://www.oknation.net/blog/kontan/2007/09/29/entry-1, 29 กันยายน 2550.
Cronbach, L.J., 1951, Coefficient alpha and the internal structure of tests, Psychometrika 16: 297-334.
Yamane, T., 1973, Statistics: An Introductory Analysis, 3rd Ed., Harper and Row Publication, New York.