ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือน 2 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักโขมพันธุ์ผัก

Main Article Content

อัญชลี จาละ
สมชาย ชคตระการ
อภิสิทธิ์ ชิตวณิช

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของปุ๋ยยมูลไส้เดือน 2 ชนิด เป็นส่วนผสมกับวัสดุเพาะกล้า (ขุยมะพร้าว : ถ่านแกลบ : ปุ๋ยคอก อัตรา 1:1:1 โดยปริมาตร) ต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักโขมพันธุ์ผัก ในสภาพโรงเรือนปลูกพืช วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 7 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 3 ซ้ำ ดังนี้ ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน Eudrilus euginiae และ Pheretima peguana อัตรา 10, 20 และ 30 % (โดยปริมาตร) ผสมกับวัสดุเพาะกล้า เปรียบเทียบกับการไม่ผสมปุ๋ยมูลไส้เดือน (control) หลังเพาะกล้า 21 วัน พบว่าสิ่งทดลองที่ผสมปุ๋ยมูลไส้เดือนในทุกอัตราส่วนผสมมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ในด้านความสูงต้น เส้นผ่านศูนย์กลางต้น จำนวนใบ ความเข้มสีใบ ความยาวใบ ความยาวราก น้ำหนักสดต้นและราก และน้ำหนักแห้งต้นและราก และปุ๋ยมูลไส้เดือน E. euginiae ทำให้ต้นกล้าผักโขมพันธุ์ผักเจริญเติบโตได้ดีกว่า โดยในอัตราส่วนผสม 30 % เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักโขมพันธุ์ผักมากที่สุด

คำสำคัญ : ปุ๋ยมูลไส้เดือน; การเจริญเติบโตของต้นกล้า; ผักโขมพันธุ์

 

Abstract

The effect of vermicomposts mixed with growing media on the seedling growth of Amaranthus tricolor was studied under the greenhouse condition. This experiment was conducted in completely randomized design (CRD) with 7 treatments and 3 replications. Vermicomposts from Eudrilus euginiae and from Pheretima peguana at 10, 20 and 30 % (v/v) were mixed with growing media while the control was without vermicompost. The result showed that at 21 days after sowing, all different vermicompost ratios gave significant difference (P<0.05) in the plant height, stem diameter, leaf number, leaf color, leaf length, root length, fresh and dry weights of stems and roots. The 30 % vermicompost from E. euginiae gave the best result for all parameters for the seedling growth of Amaranthus tricolor.

Keywords: vermicompost; seedling growth; Amaranthus tricolor

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จาละ อ., ชคตระการ ส., & ชิตวณิช อ. (2013). ผลของปุ๋ยมูลไส้เดือน 2 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักโขมพันธุ์ผัก. Thai Journal of Science and Technology, 1(1), 13–18. https://doi.org/10.14456/tjst.2012.2
Section
บทความวิจัย
Author Biographies

อัญชลี จาละ, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สมชาย ชคตระการ, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อภิสิทธิ์ ชิตวณิช, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120