สารอัลลีโลเคมีคอลจากผักโขมที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพริก

Main Article Content

อัญชลี จาละ
อมรทิพย์ วงศ์สารสิน

Abstract

บทคัดย่อ

การทดสอบสารอัลลีโลเคมีคอลจากผักโขมต่อการงอกของเมล็ดพริก โดยการสกัดจากส่วนของใบ ราก และลำต้นด้วยน้ำ เจือจางสารสกัดให้ได้ความเข้มข้น 5 ระดับ คือ 20, 40, 60, 80 และ 100 % (v/v) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ พบว่าสารละลายที่สกัดได้จากส่วนของใบ ลำต้น และรากที่ระดับความเข้มข้น 100 % มีผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดพริกได้สูงสุด รองลงมาเป็นสารที่สกัดได้จากส่วนรากและลำต้นที่ความเข้มข้น 80 %

คำสำคัญ : อัลลีโลเคมีคอล; การงอกของเมล็ด; พริก

 

Abstract

Allelochemical from each parts (leaves, stems and roots) of Amaranthus lividus L. were investigated on seed germination of Capsicum frutescens L. The aqueous crude extracts from leaves, stems and roots of Amaranthus lividus L. were used in difference concentrations (0, 20, 40, 60, 80, 100 %) (v/v). Completely randomized design was used in this experiment. The result showed that 100 % of crude extract from leaves, stems and roots gave the minimum germination percentage (maximum inhibition), followed by 80 % of crude extract from stems and roots.

Keywords: allelochemical; germination; chili (Capsicum frutescens L.)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จาละ อ., & วงศ์สารสิน อ. (2013). สารอัลลีโลเคมีคอลจากผักโขมที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพริก. Thai Journal of Science and Technology, 1(1), 25–31. https://doi.org/10.14456/tjst.2012.4
Section
บทความวิจัย
Author Biographies

อัญชลี จาละ, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อมรทิพย์ วงศ์สารสิน, ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120