ฤทธิ์ยับยั้ง Alternaria brassicicola ของราเอนโดไฟท์ TH121 ที่แยกได้จากใบโพทะเล

Main Article Content

จิราภรณ์ ธนากุลปกรณ์
อภิรดี ปิลันธนภาคย์
รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของราเอนโดไฟท์ TH121 พบว่าอยู่ในกลุ่ม coelomycete การศึกษาความเค็มของอาหารที่เหมาะสมระหว่าง 0-30 ppt (ส่วนในพันส่วน) และผลของอาหารเหลว 5 ชนิด คือ potato dextrose broth (PDB), potato dextrose broth ที่ลดสารอาหารลงครึ่งหนึ่ง (0.5xPDB), Sabouraud dextrose broth (SDB), yeast malt broth (YMB) และ low nutrient broth (LNB) ในการหมักรา TH121 เพื่อให้สร้างสารยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคพืช A. brassicicola พบฤทธิ์ยับยั้งดีที่สุดเมื่อหมักรา TH121 ในอาหาร 0.5xPDB ที่เตรียมจากน้ำกลั่น (0.5xPDB/DW) โดยที่เมื่อนำสารสกัดปริมาตร 20 ไมโครลิตร ที่สกัดได้จากน้ำหมัก 0.5xPDB/DW ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และละลายในสารละลาย 50 % DMSO ปริมาตร 1 มิลลิลิตร มาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ A. brassicicola ด้วยวิธี disc diffusion พบระยะยับยั้งสูงสุด (inhibition distance) 0.46 เซนติเมตร หลังจากบ่มนาน 3 วัน

 

คำสำคัญ : ราเอนโดไฟท์; ใบโพทะเล; Alternaria brassicicola

 

Abstract

Based on morphological study, the endophytic fungus TH121 can be classified as coelomy-cete. Optimization study of salinity (0-30 part per thousand, ppt) and 5 broth media; potato dextrose broth (PDB), 0.5 fold concentrated potato dextrose broth (0.5xPDB), Sabouraud dextrose broth (SDB), yeast malt broth (YMB) and low nutrient broth (LNB), for high production of bioactive compounds against plant pathogenic fungus A. brassicicola. The results revealed that the strongest activity was obtained after fermention in 0.5 fold concentrated potato dextrose broth in distilled water (0.5xPDB/DW). When twenty microlitters of extract from 100 ml of 0.5xPDB/DW culture filtrate was dissolved in 1 ml of 50 % DMSO and tested for antifungal activity by disc diffusion method. The maximum inhibition distance of 0.46 cm was observed after 3 days of incubation.

 

Keywords: endophytic fungi; Thespesia populnea; Alternaria brassicicola

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ธนากุลปกรณ์ จ., ปิลันธนภาคย์ อ., & ศรีวิบูลย์ ร. (2013). ฤทธิ์ยับยั้ง Alternaria brassicicola ของราเอนโดไฟท์ TH121 ที่แยกได้จากใบโพทะเล. Thai Journal of Science and Technology, 1(1), 32–41. https://doi.org/10.14456/tjst.2012.5
Section
บทความวิจัย
Author Biographies

จิราภรณ์ ธนากุลปกรณ์, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

อภิรดี ปิลันธนภาคย์, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

รัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์, สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131