การศึกษาการโบล์วอัพของผลเฉลยเนื่องจากแหล่งกำเนิดพลังงานเข้มข้นไม่เชิงเส้น

Main Article Content

ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพัฒนาผลการวิเคราะห์หาเงื่อนไขในการเกิดโบล์วอัพของผลเฉลยของสมการเชิงพาราโบลาที่มีแหล่งกำเนิดพลังงานเข้มข้นไม่เชิงเส้นบนโดเมนหนึ่งมิติ

คำสำคัญ : การโบล์วอัพของผลเฉลย; แหล่งกำเนิดพลังงานเข้มข้นไม่เชิงเส้น; blow-up solutions; concentrated nonlinear source

 

Abstract

This article presents some recent progress in the analysis of blow-up criteria for parabolic problems that have a concentrated nonlinear source on a one dimensional space domain.

Keywords: blow-up solutions; concentrated nonlinear source

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตรียะประเสริฐ ธ. (2013). การศึกษาการโบล์วอัพของผลเฉลยเนื่องจากแหล่งกำเนิดพลังงานเข้มข้นไม่เชิงเส้น. Thai Journal of Science and Technology, 1(1), 42–54. https://doi.org/10.14456/tjst.2012.6
Section
บทความวิจัย
Author Biography

ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120