ผลของสาร IBA ต่อการออกรากของกิ่งแขนงไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) โดยวิธีการตอน

Main Article Content

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
พินพร พันทะราบขวา
เยาวพา จิระเกียรติกุล

Abstract

บทคัดย่อ

ศึกษาความเข้มข้นของสาร IBA ที่มีผลต่อการออกรากของกิ่งแขนงไผ่กิมซุ่งโดยวิธีการตอนกิ่ง ณ แปลงไผ่ของเกษตรกร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 สิ่งทดลองมีดังนี้ control (ไม่ใช้สาร IBA) ใช้สาร IBA ความเข้มข้น 1,000, 1,500 และ 2,000 ppm วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (RCBD) 10 บล็อก จากการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์การออกราก จำนวนราก และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ : ไผ่กิมซุ่ง; สาร IBA; การตอนกิ่ง

 

Abstract

Effects of IBA on branches rooting by layering Kim Sung bamboo has been investigated at the bamboo field of farmer at Sakaew sub-district, Meuang district, Suphan Buri province. The experiment was studied from July 2011 to May 2012. Three different concentrations of IBA; i.e., 1,000, 1,500 and 2,000 ppm were used to compare with a control (treatment without IBA). The experiment was arranged in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 10 replications. The results showed that rooting percentage, root number and percentage of survivals were not significantly different among the treatments.

Keywords: Bambusa beecheyana; IBA; layering

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พวงจิก ธ., พันทะราบขวา พ., & จิระเกียรติกุล เ. (2013). ผลของสาร IBA ต่อการออกรากของกิ่งแขนงไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) โดยวิธีการตอน. Thai Journal of Science and Technology, 1(3), 150–154. https://doi.org/10.14456/tjst.2012.22
Section
บทความวิจัย
Author Biographies

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พินพร พันทะราบขวา, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เยาวพา จิระเกียรติกุล, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120