อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

ณัฐพงค์ จันจุฬา

Abstract

บทคัดย่อ

เพาะเมล็ดของหม้อข้าวหม้อแกงลิง Nepenthes andamana M. Catal. sp. nov. บนอาหารสูตร MS ดัดแปลง ภายใต้แสงที่ระดับความยาวคลื่นแสงสีต่าง ๆ คือ แสงสีขาว (ควบคุม) สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว และสีเหลือง ในสภาพปลอดเชื้อ พบว่าเมล็ดงอกได้เร็วสุดภายใต้แสงสีแดงซึ่งใช้ระยะเวลานาน 45 วัน และแสงสีน้ำเงินเมล็ดงอกช้าที่สุดซึ่งใช้ระยะเวลานาน 65 วัน ส่วนความเร็วเฉลี่ยในการงอกของเมล็ดภายใต้แสงสีแดงมีค่าสูงสุด เมื่อนับความแข็งแรงของต้นอ่อน พบว่าต้นอ่อนที่งอกภายใต้แสงสีเหลืองมีความแข็งแรงมากที่สุด แต่แสงสีแดงมีค่าดัชนีการงอกของเมล็ดและจำนวนใบสูงสุด (7.66 ใบต่อต้น) ภายใต้แสงสีเหลืองทำให้ต้นอ่อนมีการเจริญเติบโตด้านความสูงมากที่สุด 8.60 มิลลิเมตร และภายใต้แสงสีขาวทำให้มีจำนวนรากมากที่สุด 2.00 ราก ความยาวรากมากที่สุด 4.66 มิลลิเมตร

คำสำคัญ : หม้อข้าวหม้อแกงลิง; ความเข็งแรงของเมล็ด; การงอกของเมล็ด; แสงสี

 

Abstract

Seeds of Nepenthes andamana M. Catal. sp. nov. were germinated in vitro on modified MS medium and cultured under different light (white, red, blue, green and yellow). The results show that the earliest germination occurred at 45 days when seeds were grown under red light and those under blue light were the last one to germinate at about at 65 days. The highest average speed of emergence was recorded for seedlings under red light. Seedlings under yellow light were the most vigorous. but, under red light were the highest germination index and number of leaves (7.66 leaves/plant). However, under yellow light seedlings had the greastest plant height of 8.60 mm. and under white light, number of roots and root length were the highest of 2.00 roots and 4.66 mm, respectively.

Keywords: Nepenthes andamana; seedling vigor; seed germination; light

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันจุฬา ณ. (2013). อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 2(1), 53–59. https://doi.org/10.14456/tjst.2013.23
Section
บทความวิจัย
Author Biography

ณัฐพงค์ จันจุฬา, ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900