ผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน

Main Article Content

วิศณีย์ โพธิ์หล้า
พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลต่อการเจริญเติบโต การดูดซับฟอสฟอรัส และการเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากของข้าวโพดฝักอ่อน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ มีปัจจัยศึกษา 2 ปัจจัย ได้แก่ สายพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน 3 สายพันธุ์ (A, B และ C) และการใส่ผงรา (ไม่ใส่และใส่) ปลูกข้าวโพดในชุดดินปากช่องที่อบฆ่าเชื้อภายใต้สภาพโรงเรือน พบว่าที่อายุ 30 และ 45 วัน การใส่ผงราทำให้ข้าวโพดทุกสายพันธุ์มีความสูงมากกว่าการไม่ใส่ผงรา แต่เมื่ออายุ 60 วัน พบว่าการใส่ผงราทำให้ข้าวโพดสายพันธุ์ A และ C มีความสูงมากกว่าการไม่ใส่ผงรา แต่ไม่มีผลต่อข้าวโพดสายพันธุ์ B อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวพบว่าการใส่ผงรามีผลทำให้น้ำหนักแห้งทั้งหมดของข้าวโพดทุกสายพันธุ์มากกว่าการไม่ใส่ผงรา และการเข้าอยู่อาศัยของราในรากไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์ อย่างไรก็ตาม การใส่ผงรามีผลทำให้ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของข้าวโพดสายพันธุ์ B และ C มากกว่าการไม่ใส่ผงรา แต่ไม่มีผลต่อข้าวโพดสายพันธุ์ A ผลการทดลองนี้จึงชี้ให้เห็นว่าการใส่ผงราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีผลทำให้การเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อนทุกสายพันธุ์มากกว่าการไม่ใส่ผงรา และการใส่ผงรามีผลทำให้ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของข้าวโพดสายพันธุ์ B และ C เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ : ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา; ข้าวโพดฝักอ่อน

 

Abstract

The effect of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi on growth of baby corn (Zea mays L.) was aimed to determine the effects on growth, phosphate (P) uptake and AM colonization of three economical cultivars of baby corns. The pot experiment was conducted in completely randomized design with 3 replications. The study factors were (1) baby corn cultivars (A, B, and C) and (2) AM inoculation (without and with). Corns were planted on sterilized Pak Chong soil series (low available P soil) under greenhouse condition. The results showed that height of all corns cultivars growing with AM inoculation were higher than corns growing without AM inoculation at 30 and 45 days after planting. However, at 60 day, height of A and C baby corn cultivars growing with AM inoculation were higher than those without AM inoculation but B baby corn cultivar did not. Moreover, at harvesting period, total dry weight of all corn cultivars growing with AM inoculation were higher than corns growing without AM inoculation. The AM root colonization of corn did not differ between corn cultivars. However, P uptake of B and C baby corn cultivars growing with AM inoculation were higher than those without AM inoculation but A baby corn cultivar did not. Therefore, the results indicated that AM inoculation increased growth of three economical cultivars of baby corns and increased P uptake of B and C baby corn cultivars.

Keywords: arbuscular mycorrhizal fungi; baby corn

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โพธิ์หล้า ว., & ภูมิพันธ์ พ. (2013). ผลของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน. Thai Journal of Science and Technology, 2(1), 70–77. https://doi.org/10.14456/tjst.2013.19
Section
บทความวิจัย
Author Biographies

วิศณีย์ โพธิ์หล้า, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120