การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง

Main Article Content

วรางคณา เรียนสุทธิ์

Abstract

Abstract


The objective of this study was to compare the tangerine prices forecast model by five exponential smoothing methods, i.e. Holt’s exponential smoothing method, damped trend exponential smoothing method, simple seasonal exponential smoothing method, Winters’ additive exponential smoothing method, and Winters’ multiplicative exponential smoothing method. Time series of monthly tangerine prices gathered from the website of Office of Agricultural Economics during January, 2005 to October, 2017 of 154 values were divided into 2 sets. The first set had 144 values from January, 2005 to December, 2016 for constructing the forecasting models. The second set had 10 values from January to October, 2017 for comparing accuracy of the forecasts via the criteria of the lowest mean absolute percentage error and root mean squared error. Research findings indicated that for all forecasting methods that had been studied, the most accurate method was damped trend exponential smoothing method and the forecasting model was where m represents the number of periods to forecast ahead with the starting value of January, 2017 (m = 1). 


Keywords: tangerine; exponential smoothing method; mean absolute percentage error (MAPE); root mean squared error (RMSE)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เรียนสุทธิ์ ว. (2018). การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง. Thai Journal of Science and Technology, 7(5), 460–470. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.43
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biography

วรางคณา เรียนสุทธิ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

References

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, ปีทองธุรกิจสวนส้ม “เชียงใหม่-กำแพงเพชร” ราคาหน้าสวนพุ่ง 50 บาท/กก., แหล่งที่มา: https://www.sentang sedtee.com/career-channel/article_20886, 1 มีนาคม 2561.
มุกดา แม้นมินทร์, 2549, อนุกรมเวลาและการพยากรณ์, โฟร์พริ้นติ้ง, กรุงเทพฯ.
สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2548, เทคนิคการพยากรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ราคาส้มเขียวหวาน ขนาดคละ, แหล่งที่มา : http://www.oae.go.th/tableofpriceindex.html, 7 มกราคม 2561ข.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์ข้อมูลผลไม้-ส้มเขียวหวาน, แหล่งที่มา : http://www.oae.go.th/fruits/index.php/oranges-data, 7 มกรา คม 2561ก.
Box, G.E.P., Jenkins, G.M. and Reinsel, G.C., 1994, Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3rd Ed., Prentice Hall, New Jersey.
IBM Corporation, 2017, IBM SPSS Statistics Information Center, Available Source: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/spssstat/v20r0m0/index.jsp?, November 25, 2017.
Montgomery, D.C., Peck, E.A. and Vining, G.G., 2006, Introduction to Linear Regression Analysis, 4th Ed., John Wiley Sons, Inc., New York.