ความคงตัวของสีแดงที่สกัดได้จากการเลี้ยงราที่คัดแยกได้ในอาหารเหลว

Main Article Content

สิริพร อักษร
วงเดือน บุตรหนัน
ปาริยา ณ นคร

Abstract

บทคัดย่อ

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีราในกลุ่ม Monascus spp. สามารถผลิตสารสีแดงได้ ซึ่งราชนิดนี้นิยมนำไปใช้ในการผลิตข้าวแดง ดังนั้นในการศึกษานี้ ได้นำราที่คัดแยกได้จากผลิตภัณฑ์ข้าวแดง 2 ตัวอย่าง (A และ B) จำนวน 6 ไอโซเลต คือ A7, A9, A22, B3, B5 และ B8 มาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงแบบเหลว พบว่า A22 ผลิตสารสีแดง (ในภาพรวม) ได้มากที่สุด และจากการศึกษาความคงตัวในภาวะต่าง ๆ ของสีที่ผลิตได้ เปรียบเทียบกับสีมาตรฐาน พบว่า A22 ให้ผลความคงตัวที่ดีที่สุดในทุกสภาวะและดีกว่าสารสีมาตรฐาน (Wisdom red และ Carophyll red) จากข้อมูลที่ได้นี้สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตสีแดงจากราในอุตสาหกรรมต่อไป

คำสำคัญ : ความคงตัวของสารสีแดง; การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว; รา Monascus spp.

 

Abstract

From previous study, Monascus spp. produced red pigments. Therefore it is favorable for Angkak production. This study investigated red pigment production in submerged culture by using 6 isolated fungi, A9, A22, B3, B5 and B8, those obtained from 2 Angkak samples (A and B). A22 showed the overview highest pigment production. Moreover, the stabilities of various conditions of red pigments were examined with the comparison of commercial red pigments. It was found that isolate A22 provided the best stabilities in all conditions and better than those obtained from commercial red pigments (Wisdom red and Carophyll red). These results revealed the information for development of the industrial red pigments production.

Keywords: red pigment stabilities; submerged cultivation; Monascus spp.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อักษร ส., บุตรหนัน ว., & ณ นคร ป. (2013). ความคงตัวของสีแดงที่สกัดได้จากการเลี้ยงราที่คัดแยกได้ในอาหารเหลว. Thai Journal of Science and Technology, 2(3), 185–191. https://doi.org/10.14456/tjst.2013.14
Section
บทความวิจัย