ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู

Main Article Content

สายน้ำผึ้ง เหลาพะวัง
เจนจิรา ชุมภูคำ
อิษยา นะมิกิ
วีระศรี เมฆตรง
กฤษณา กฤษณพุกต์

Abstract

Abstract


‘Fuyu’ persimmon has a high marketing potential but low yield and small fruit size. The objective of this study is to improve quality of ‘Fuyu’ persimmon by spraying 10 mg/L gibberellic acid (GA3) at blooming stage, calcium boron (CaB) [50 mg/L Ca(NO3)2 and 5 mg/L Na2B4O7] and calcium boron with gibberellic acid (CaB + GA3) at 1 week before blooming stage, blooming stage and 1 week after blooming stage. It was found that ‘Fuyu’ persimmon sprayed with GA3 had lowest seed. Persimmon sprayed with CaB, GA3 and CaB + GA3 had fruit weight and fruit firmness more than that of the control. Furthermore, ‘Fuyu’ persimmon sprayed with CaB showed the highest chroma of peel and pulp. 


Keywords: persimmon; fruit firmness; fruit weight

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เหลาพะวัง ส., ชุมภูคำ เ., นะมิกิ อ., เมฆตรง ว., & กฤษณพุกต์ ก. (2019). ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู. Thai Journal of Science and Technology, 8(1), 10–19. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.2
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สายน้ำผึ้ง เหลาพะวัง

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เจนจิรา ชุมภูคำ

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อิษยา นะมิกิ

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วีระศรี เมฆตรง

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กฤษณา กฤษณพุกต์

ภาคพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 731403

References

กีรติกา ศิลปเพ็ชร, 2548, การเพิ่มการติดผลและคุณภาพผลพลับพันธุ์ Fuyu โดยการผสมเกสรและการใช้แคลเซียมร่วมกับโบรอน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงทพฯ.
นพดล จรัสสัมฤทธิ์, 2537, ไม้ผลเขตหนาว, พิมพ์ครั้งที่ 1, สหมิตรออฟเซท, กรุงเทพฯ.
นุชนาฏ ภักดี และพีระศักดิ์ ฉายประสาท, 2553, ผลของสารแคลเซียม-โบรอน (Ca-B) และกรดจิบเบอเรลลิค (GA3) ที่มีผลต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์ท่าข่อย, ว.วิทยาศาสตร์เกษตร 4(พิเศษ 1): 114-117.
พีรเดช ทองอำไพ, 2529, ฮอร์โมนพืชและการสังเคราะห์ : แนวทางการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย, หจก.ไดนามิคการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
พัชรียา บุญกอแก้ว, 2557, สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน, ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
เพ็ญระพี ทองอินทร์, 2541, ผลของ GA3 ต่อการเจริญเติบโตของผลฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่, ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ยงยุทธ โอสถสภา, 2552, ธาตุอาหารพืช, พิมพ์ครั้งที่ 3, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
รัชดาภรณ์ จันทาศรี, อุมาพร หล้าจันทร์, สาธิต พสุวิทยากุล และกิตติพันธ์ จันทาศรี, 2550, ผลของ gibberellic acid ที่มีผลต่อคุณภาพของผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาว, ว.วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9(2): 6-12.
รัฐพล เมืองแก้ว และพีระศักดิ์ ฉายประสาท, 2555, ผลของสารละลายแคลเซียมโบรอน (Ca-B) ที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงมหาชนก, ว วิทยาศาสตร์เกษตร 43(พิเศษ 3): 444-447.
วิจิตร วังใน, 2550, ธาตุอาหารกับการผลิตไม้ผล, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ศุราณี วิริยะกระษาปณ์, 2540, ผลของแคลเซียมและโบรอน (แคลบรอน พรัส) ต่อการงอกของละอองเกสรและการติดผลของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ทะวายเบอร์ 4, ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อุทัย นพคุณวงศ์, 2540, เอกสารวิชาการ 19 เรื่องพลับและบ๊วย, สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ.
โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์, 2544, การผลิตพลับในประเทศไทย, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบเกษตรในเขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Alrashdi, A.M.A., Al-Qurashi, A.D., Awad, M.A., Mohamed, S.A. and Al-Rashdi, A.A., 2017, Quality, antioxidant compounds, antioxidant capacity and enzymes activity of ‘El-Bayadi’ table grapes at harvest as affected by preharvest salicylic acid and gibberellic acid spray, Sci. Hort. 220: 243-249.
Besada, C., Arnal, L. and Salvador, A., 2008, Improving storability of persimmon cv. Rojo Brillante by combined use of preharvest treatments, Postharvest Biol. Technol. 50: 169-175.
Chang, J.C. and Lin, T.S., 2006, GA3 increases fruit weight in Yu Her Pau litchi, Sci. Hort. 108: 442-443.
Erogul, D. and Fatih, S., 2015, Effects of gibberellic acid treatments on fruit thinning and fruit quality in Japanese plum (Prunus salicina Lindl.), Sci. Hort. 186: 137-142.
Fathi, M.A., Mohamed, A.I. and El-Bary, A., 2011, Effect of sitofex (CPPU) and GA3 spray on fruit set, fruit quality, yieldand monetary value of ‘Costata’ persimmon, Nat. Sci. 9(8): 40-49.
George, A.P., Nissen, R.J., Broadley, R.H. and Collins, R.J., 2003, Improving the nutritional management of non-astringent persimmon in subtropical Australia, Acta Hort. 601: 131-138.
Karemera, U.N.J., Mukunda, G.K., Ansar, H. and Taj, A., 2014, Effect of calcium chloride sprays on ripening, shelflife physico-chemical parameters and organoleptic evaluation of mango fruits (Mangifera indica L.) cv. Totapuri, J. Plant Arch. 14: 121-124.