ผลของชนิดและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่ตงหม้อ

Main Article Content

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
ต้องใจ ฤทธิ์เพชร
พรชัย หาระโคตร

Abstract

Abstract


This experiment studied the effects of the chemical fertilizer formulas and rates on growth of Dendrocalamus asper Backer bamboo. The trial was arranged in a Completely Randomized Design (CRD) with three replications. Seven treatments included no chemical fertilizer application (control), 46-0-0 fertilizer at 15 and 20 gram/pot/time rates, 16-16-16 fertilizer at 15 and 20 gram/pot/time rates, and 46-0-0 mixed with 16-16-16 fertilizers at 15 and 20 gram/pot/time rates. The bamboo growth data were collected after 3, 6 and 9 months of cultivation. The results showed that the 46-0-0 fertilizer at 15 gram/pot/time rate resulted in the highest nitrogen content in bamboo leaves as well as potassium content in bamboo stems (1.25 and 1.28 %, respectively). A 16-16-16 fertilizer at 20 gram/pot/time rate promoted the new shoots after 3 and 9 months of cultivation (8 and 7.7 shoots/pot, respectively). Moreover, this fertilizer formula and rate also resulted in the highest stem at 3 and 6 months after cultivation (155.14 and 312.39 cm, respectively). The 46-0-0 with 16-16-16 fertilizer at 15 gram/pot/time rate gave the highest bamboo height at 9 months after transplanting (357.33 cm). These chemical fertilizer formula at 20 gram/pot/time rate resulted in the highest nitrogen content in bamboo stems (0.73 %). However, chemical fertilizer application caused the significantly decreased pH of the growing media. 


Keywords: Dendrocalamus asper; chemical fertilizer; growth

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พวงจิก ธ., ฤทธิ์เพชร ต., & หาระโคตร พ. (2019). ผลของชนิดและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่ตงหม้อ. Thai Journal of Science and Technology, 8(1), 20–30. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.3
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ต้องใจ ฤทธิ์เพชร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พรชัย หาระโคตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

คำนึง คำอุดม, 2530, ไผ่ตงไผ่หวาน, พิมพ์ครั้งที่ 1, ฐานเกษตรกรรม, กรุงเทพฯ, 80 น.
คำนึง คำอุดม, 2542, หน่อไม้ไผ่ตง, พิมพ์ครั้งที่ 5, ฐานเกษตรกรรม, นนทบุรี, 70 น.
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, 2555, อนาคตไผ่ไทยจะเป็นอย่างไร ?, Thai J. Sci. Technol. 1(3): 143-149.
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, กษิดิศ พร้อมเพราะ และพรชัย หาระโคตร, 2559, ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญ เติบโตของไผ่ซางหม่นที่เกิดจากเมล็ด, Thai J. Sci. Technol. 5(3): 246-255.
เบ็ญจพร กุลนิตย์ และวันเฉลิม ศรีบุญโรจน์, 2560, การจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105, ว.เกษตรพระวรุณ 14(1): 61-70.
พิชาทร ไมตรีมิตร, 2559, ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของไผ่มันหมู, ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี.
ภัทรพล จังสถิตย์กุล, 2552, แนะนำพันธุ์ไผ่ ตอนที่ 3 ไผ่ตง : ไผ่สารพัดประโยชน์ที่คงความนิยม, น.เทคโนโลยีชาวบ้าน 21(461): 44.
มุกดา สุขสวัสดิ์, 2544, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility), พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพ, 368 น.
สมชาย องค์ประเสริฐ, 2531, เอกสารคำสอนปฐพีศาสตร์เบื้องต้น, ภาควิชาดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการ เกษตรแม่โจ้, 423 น.
สรสิทธิ์ วัชโรทยาน, ชาคริต จุลกะเสวี และณัฐ จามรมาน, 2541, ดินและปุ๋ย, พิมพ์ครั้งที่ 2, มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 216 น.
สุทัศน์ เดชวิสิทธิ์, 2537, ไม้ไผ่ สำหรับคนรักไผ่, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์อโกรคอมมิวนิคก้า, กรุงเทพฯ, 200 น.
ยงยุทธ โอสถสภา, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และชวลิต ฮงประยูร, 2551, ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 519 น.
วีระพงศ์ โคระวัตร และดวงใจ ศุขเฉลิม, 2550, การศึกษาอนุกรมวิธานของไผ่ (วงศ์ Poaceae) สกุลไผ่ป่า (Bambusa Schreber) สกุลไผ่ตง (Dendrocalamus Nees) และสกุลไผ่ไร่ (Gigantochloa Kurz) ในผืนป่าตะวันตก, รายงานการวิจัยในโครงการ BRT : ชุดโครงการทองผาภูมิตะวันตก, 185-196 น.
Guo, X., Lu, S., Niu, D., Zhang, G., Chen, F. and Luo, Z., 2010, Effect of balance fertilization on bamboo’s quality, pp. 44-45, 19th World Congress of Soil Science: Soil Solutions for a Changing World, Brisbane.
Li, R., Werger, M.J.A., de Kroon, H., During, H.J. and Zhong. Z.C., 2000, Interactions between shoot age structure, nutrient availability and physiological integration in the giant bamboo Phyllostachy spubescens, Plant Biol. 2: 437-446.
Ohrnberger, D., 1999, The Bamboos of the World, Elsevier Science B.V., Amsterdam.
Piouceau, J., Bois, G., Panfili, F., Anastase, M., Dufosse, L. and Arfi, V., 2014, Effect of high nutrient supply on the growth of seven bamboo species, Int. J. Phytoremediation 16: 1042-1057.
Qiou, F. and Fu, M., 1985, Fertiliser application and growth of Phyllostachys pubescens, Recent Res. Bamboos, pp.114-120, DFRS Central Forest Library, Available Source: http://nkcs.org.np/dfrs/cfl//opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4357.