ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง

Main Article Content

อารีรัตน์ ขณะรัตน์
คณิตา ตังคณานุรักษ์
รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ

Abstract

Abstract


This study aimed to utilize waste of fish meal factory by converting waste into bioextract for plant. The recipe of making bioextract of major waste such as fish blood and bones together with other materials, molasse and lactic acid bacteria (LAB) was figured out. The trials revealed that the proper ratio of fish blood: fish bones: molasse: LAB suspension to obtain best quality of bioextract regarding its plant nutrients was 15 kg: 1 kg: 5 L: 0.2 L. The fermentation was done in plastic container with daily agitation for 21 days. The obtained emulsion contained 1.08-1.73-2.04 % of N-P-K, and 0.21, 0.19 and 0.14 mg/L of Mg, Ca and S that could be used as foliar fertilizer with 1 : 150 of dilution for leafy vegetable such as head lettuce. The growth promotion of lettuce by the fish waste bioextract was better than commercial fish emulsion providing 91.68 g FW of lettuce, while the commercial one was 81.39 g FW. Additionally, once the fish waste bioextract was brought to formulate as chemical organic fertilizer of 3-3-3 and used as side dressing fertilizer for marigold comparing with recommended chemical fertilizer application. The results turned out that there was no significant difference in terms of flower quantity and quality per plant. Flower diameter of 6.56 cm, 4.33 flowers/plant obtained when the marigold was applied with chemical organic fertilizer 3-3-3 from fish waste, while the diameter of 6.71 cm, 4.67 flowers/plant obtained from the marigold with recommended chemical fertilizer application. 


Keywords: bioextract; waste; fishmeal factory

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ขณะรัตน์ อ., ตังคณานุรักษ์ ค., ตั้งกุลบริบูรณ์ ร., & พิริยะภัทรกิจ อ. (2019). ผลของน้ำหมักชีวภาพจากของเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาป่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมห่อและดาวเรือง. Thai Journal of Science and Technology, 8(1), 43–53. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.5
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

อารีรัตน์ ขณะรัตน์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คณิตา ตังคณานุรักษ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

References

กรมพัฒนาที่ดิน, 2542, คู่มือการพัฒนาที่ดินสำหรับหมอดินอาสาและเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, แหล่งที่มา : http://www.ldd-smp.net/index.php/90-t3-framework-and3/445-2015-02-23-15-37-12, 16 มิถุนายน 2561.
กรมพัฒนาที่ดิน, 2549, การผลิตและประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้สารเร่ง พด.2, เอกสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุดความรู้และเทคโนโลยี, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
การประปานครหลวง, ค่าการนำไฟฟ้า, แหล่งที่มา : https://www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=13321, 20 มิถุนายน 2561.
กลุ่มงานวิเคราะห์ปุ๋ย, 2541, คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ย, กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์, 2558, Benzoic acid / กรดเบนโซอิก, แหล่งที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1132/benzoic-acid-กรดเบนโซอิก, 10 มิถุนายน 2561.
วีณา นิลวงศ์, 2556, การศึกษาคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร, รายงานผลการวิจัย, สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่, 74 น.
วีณารัตน์ มูลรัตน์, 2553, ประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพจากเศษปลาที่ใช้น้ำกากส่าเหล้าทดแทนกากน้ำตาลต่อการเจริญเติบโตของผักโขม ผักกวางคุ้งฮ่องเต้ และผักบั้งจีน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี.
สุริยา สาสนรักกิจ, 2544, ปุ๋ยน้ำชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยปลาหมัก, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
สุพจน์ ชัยวิมล. 2544, ปุ๋ยน้ำชีวภาพ, เอกสารวิชาการ, กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2550, ค่ามาตรฐานของกลุ่มควบคุมปุ๋ย, แหล่งที่มา : http://www.doa.go.th, 27 สิงหาคม 2560.
McDonald, P., Henderson, A.R. and Heron, S.J.E., 1991, The Biochemistry of Silage, 2nd Ed., Chalombe Publications, Marlow, England.