อิทธิพลของอัตราส่วนสารละลายธาตุอาหารและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์

Main Article Content

ธนภูมิ ศิริงาม
นราศักดิ์ บุญมี
วาสินี พงษ์ประยูร

Abstract

Abstract


Lettuce (Lactuca sativa L.) is a typical salad vegetable which has high nutrition and economic value. Currently, this plant species was mostly cultivated in the hydroponic system in order to control the factor affecting the growth and yield. In the present, the liquid vermicomposts were compromised with nutrient solution in the hydroponics system. Therefore, this research aims to investigate the influence of Phranakhon nutrient solution formula and vermicompost ratio on growth of lettuce var. green oak cultivated in hydroponics system. The experimental design was arranged in completely randomized design (CRD) with five replications. The results showed that the lettuce var. green oak cultivated with Phranakhon nutrient solution formula and vermicompost ratio at 100:0 % (v/v) showed the highest of the leaf number, plant canopy, root fresh weight, root dry weight, root dry matter, shoot fresh weight, shoot dry weight and shoot dry matter. 


Keywords: lettuce; nutrient solution; liquid vermicompost; hydroponic

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิริงาม ธ., บุญมี น., & พงษ์ประยูร ว. (2019). อิทธิพลของอัตราส่วนสารละลายธาตุอาหารและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์. Thai Journal of Science and Technology, 8(1), 77–84. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.8
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ธนภูมิ ศิริงาม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

นราศักดิ์ บุญมี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

วาสินี พงษ์ประยูร

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

References

คงเอก ศิริงาม, 2557, ผลของโพแทสเซียมต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, ว.วิจัยราชภัฏพระนคร 9(1): 16-32.
คงเอก ศิริงาม, กุลิสรา ธีระวิภา และณัฐวุฒิ ไหลหาโคตร, 2557, ผลของสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22(6): 828-836.
ธีระศักดิ์ พงษาอนุทิน, 2547, การเจริญเติบโตและปริมาณธาตุอาหารของผักกาดหอมที่ปลูกในสารละลายสูตรต่าง ๆ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรงเทพฯ, 64 น.
นภดล เรียบเลิศหิรัญ, 2538, การปลูกพืชไร้ดิน (Soilless Culture), ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์รั้วเขียว, กรุงเทพฯ.
ปราณีต จิระสุทัศน์ และประกอบกิจ ดังไธสง, 2554, การเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารละลายธาตุอาหารสูตรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในสภาพการปลูกโดยไม่ใช้ดิน, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, กรุงเทพฯ, 69 น.
เยาวพา จิระเกียรติกุล และนิสา แซลิ้ม, 2552, การเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสารละลายสูตรต่าง ๆ, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17(2): 81-88.
สมชาย ชคตระการ และอัญชลี จาละ, 2558, การเจริญเติบโตของต้นกล้าผักกวางตุ้งดอกบนวัสดุปลูกที่เติมปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน, Thai J. Sci. Technol. 4(3): 236-243.
อานัฐ ตันโช, 2550, ไส้เดือนดิน, พิมพ์ครั้งที่ 2, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ปทุมธานี, 259 น.
Antonio, G.M.F., Carlos, G.G.R., Reiner, R.R., Miguel, A.A., Angela, O.L.M., Cruz, M.J.G. and Dendooven, L., 2008, Formulation of a liquid fertilizer for sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) using vermicompost leachate, Bioresour. Technol. 99: 6174-6180.
Germaley, A.V., Nadporozhskaya, M.A., Popov, A.I., Chertov, O.G., Kovsh, N.V. and Gromova, O.A., 2001, Non-root Nutrition with Vermicompost Extracts as the Way of Ecological Optimization, pp. 862-863, In Plant Nutrition: Food Security and Applied Research, Springer Netherlands, Hannover.
Goswami, L., Nath, A., Sutradhar, S., Bhattacharya, S.S., Kalamdhad, A., Vellingiri, K. and Kim, K.H., 2017, Application of drum compost and vermicompost to improve soil health, growth, and yield parameters for tomato and cabbage plants, J. Environ. Manage. 200: 243-252.
Lutts, S., Kinet, J.M. and Bouharmont, J., 1995, Changes in plant response to NaCl during development of rice (Oryza sativa L.) varieties differing in salinity resistance, J. Exp. Bot. 46: 1843-1852.
Singh, R., Gupta, R.K., Patil, R.T., Sharma, R.R., Asrey, R., Kumar, A. and Jangra, K.K., 2010, Sequential foliar application of vermicompost leachates improves marketable fruit yield and quality of strawberry (Fragaria x ananassaDuch.), Sci. Hort. 124: 34-39.
Tejada, M., Gonzalez, J.L., Hernandez, M.T. and Garcia, C., 2008, Agricultural use of leachates obtained from two different vermicomposting processes, Bioresour. Technol. 99: 6228-6232.