การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด

Main Article Content

อัจฉราวลัย พรเจริญ
นริสา เก่งตรง บดีรัฐ
ถวัลย์ ฤกษ์งาม
สิรินารถ ชูเมียน

Abstract

Abstract


Welder is the traditional occupation in Thailand. It is the most common work for knife making in Tha Chang, Nakhon-luang district in Ayutthaya. Iron fumes are undesirable products of the majority of welding operations and may have various detrimental effects on health. The purpose of this study was to measure the level of serum iron that affected to long-term occupational welding in order to investigate adverse health effect. Level of serum iron increased with the duration of exposure. The results showed significantly different of serum iron between welders and non-welders. In addition, there is no serious adverse health effect in welders exposed to iron fume. In conclusion, the occupational welders exposed to iron may increase the level of serum ferritin. 


Keywords: iron; serum ferritin; welder

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พรเจริญ อ., บดีรัฐ น. เ., ฤกษ์งาม ถ., & ชูเมียน ส. (2019). การประเมินภาวะสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะเหล็กของผู้ประกอบอาชีพทำมีด. Thai Journal of Science and Technology, 8(1), 85–92. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.9
Section
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Author Biographies

อัจฉราวลัย พรเจริญ

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นริสา เก่งตรง บดีรัฐ

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ถวัลย์ ฤกษ์งาม

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สิรินารถ ชูเมียน

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, แหล่งที่มา : http://www.envocc.moph.go.th/contents/view/56, 15 สิงหาคม 2560.
ปภาดา วิจิตรปภาวิรัช, 2557, สุขภาวะและสภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบกลุ่มตีมีด จังหวัดศรีสะเกษ, ว.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 3(1): 1-13.
พรรณี นันทะแสง และกาญจนา นาถะพินธุ, 2555, ปัญหาสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานของช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู, ว.วิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5: 21-30.
Assadi, S.N., 2017, What are the effects of psychological stress and physical work on blood lipid profiles?, Medicine 96(18): e6816.
Britton, R.S., Tavill, A.S. and Bacon, B.R., 1994, Mechanisms of Iron Toxicity, pp. 311-351, In Brock, J.H., Halliday, J.W., Pippard, M.J. and Powell, L.W. (Eds.), Iron Metabolism in Health and Disease, W.B. Saunders, London.
Casjens, S., Henry, J., Rihs, H.P., Lehnert, M., Raulf-Heimsoth, M., Welge, P., Lotz, A., Gelder, R.V., Hahn, J.U., Stiegler, H., Eisele, L., Weiss, T., Hartwig, A., Brüning, T. and Pesch, B., 2014, Influence of welding fume on systemic iron status, Ann. Occup. Hyg. 58: 1143-1154.
Ellingsen, D.G., Chashchin, M., Berlinger, B., Konz, T., Zibarev, E., Aaseth, J., Chashchin, V., Thomassen, Y., 2014, Biomarkers of iron status and trace elements in welders, J. Trace. Elem. Med. Biol. 28: 271-277.
Okada, S., 1998, Iron and carcinogenesis in laboratory animals and humans: A mechanistic consideration and review of literature, Int. J. Clin. Oncol. 3: 191-203.
Paiva, A.A., Rondó, P.H. and Guerra-Shinohara, E.M., 2000, Parameters for the assessment of iron status, Rev. Saude. Publica. 34: 421-426.
Singh, Z. and Chadha, P., 2016, Assessment of DNA damages as an index of genetic in wilding microenvironments among iron-based industries, Toxicol. Ind. Health. 32: 1817-1824.