การวิเคราะห์โครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาแบบจำลองที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา

Main Article Content

อุทุมพร อินทร์จอหอ
ธัญญรัตน์ ไชยคราม

Abstract

Abstract


As an analysis of the GIS-based network to mark a model of suitable locations for waste receptacle spots in the city-municipal of Nakhon-Nakhon Ratchasima, this study aimed to investigate the existing routes of garbage trucks to the waste receptacles for population’s accessibilities, in the city-municipal of Nakhon-Nakhon Ratchasima. There were 2 survey aspects in the study: areas, spot-collected, and routes of the waste receptacles via the global positioning system (GPS). The two routes of the survey were route no. 125 and No. 84. According to the network analysis towards the theory of base route analysis, there was a total of 288 bins in route No. 125. It took 14,578 kilometers, 5 hours 40 minutes, with the cost of 1,800-2,400 bath/day, along the route of garbage trucks. On route No. 84, it took 28,432 kilometers, 6 hours 40 minutes, with the cost of 2,100-2,400 baht/day. Although both routes spent quite high costs, the waste-collecting service had still been insufficient for the population’s accessibility in the areas. This study, subsequently, investigated, analyzed, and suggested a model of the locations and allocations for the new waste receptacles by marking appropriate and efficient spots toward the maximize attendance function from the former spots. The findings revealed that there were 257 bins, less than the former ones, which could cover the whole areas. Also, it took less distance, (approximately 1 kilometer, 1 hours 26 minutes, in each route), with the lower cost (111,600 baht/year). 


Keywords: network analysis; geography information system (GIS); model; waste; municipal of Nakhon-Nakhon Ratchasima

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อินทร์จอหอ อ., & ไชยคราม ธ. (2019). การวิเคราะห์โครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาแบบจำลองที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับจุดรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา. Thai Journal of Science and Technology, 8(3), 226–237. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.32
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

อุทุมพร อินทร์จอหอ

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ธัญญรัตน์ ไชยคราม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

References

กรมควบคุมมลพิษ, 2561, การศึกษาปริมาณขยะและองค์ประกอบมูลฝอยชุมชน, แหล่งที่มา : http://buriramlocal.go.th/UserFiles/File/2559-01/4.pdf, 10 มีนาคม 2561.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547, การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร, พิมพ์ครั้งที่ 4, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, กรุงเทพฯ.
กรมแผนที่ทหาร, 2560, ศูนย์บริการข้อมูลทางแผนที่ (Map Information Service Center) แผนที่กระดาษ, กรุงเทพฯ.
ธนลักษณ์ ศิรธรรมธร, มัลลิกา สุกิจปาณีนิจ และพรรณี ชีวินศิริวัฒน์, 2560, การวิเคราะห์โครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการจัดเก็บขนขยะมูลฝอย กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบาลกรวย จังหวัดนนทบุรี, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ธัญญรัตน์ ไชยคราม, 2561, การวิเคราะห์โครงข่ายในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเลือกเส้นทางท่องเที่ยว เขตพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม ...พลาด ในกลุ่มการท่องเที่ยวภาคกลาง, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26(7): 1116 - 1129.
นฤเบศ เชาว์พานิช, 2554, ขยะในปัจจุบัน, แหล่งที่มา : http://chaopanich.blogspot.com/03/blog-post_2779.html, 10 มีนาคม 2561.
สำนักงานทางหลวงชนบท, 2549, มาตรฐานชั้นทางสำหรับทางหลวงท้องถิ่น, กรุงเทพฯ
สุเพชร จิรขจรกุล, 2560, เรียนรู้ระบบภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.5 for Desktop, บริษัท เอ. พี. กราฟิคไซน์และการพิมพ์, กรุงเทพฯ.
อัจฉราวรรณ งามญาณ, 2554, อันเนื่องมาแต่สูตรของยามาเน่, ว.บริหารธุรกิจ 34(131): 46-60.
Vijay, R., Gautam, A., Kalamdhad, A., Guptaand, A. and Devotta, S., 2008, GIS-based locational analysis of collection bins in municipal solid waste management systems, J. Environ. Eng. Sci. 7(1): 39-43.