ความหลากหลายของโมนิโลไฟต์บริเวณเขาแหลม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด

Main Article Content

โศภิษฐา ไพฑูรยากุล
อารยา อาจเจริญ เทียนหอม
ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

Abstract

Abstract


Diversity of monilophytes in Khao Laem area, Mu Ko Chang National Park, Trat province was explored from December 2016 to September 2018. A total of 242 specimens was collected and identified to 54 species in 36 genera and 18 families by using morphological traits. The most representative families in numbers of species found were Pteridaceae 10 species (subfamily Pteridoideae 4 species and subfamily Vittarioideae 6 species) Polypodiaceae 8 species and Hymenophyllaceae 5 species. Regarding the habitats, there were 32 species of terrestrials, 10 species of epiphytes and 3 species of lithophytes. Besides, 9 species could be found in more than one habitats, and some species had a potential to be the locally ornamental plants. 


Keywords: fern; monilophyte; diversity; Ko Chang

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไพฑูรยากุล โ., เทียนหอม อ. อ., & จารุวัฒนพันธ์ ท. (2019). ความหลากหลายของโมนิโลไฟต์บริเวณเขาแหลม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด. Thai Journal of Science and Technology, 8(3), 238–249. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.33
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

โศภิษฐา ไพฑูรยากุล

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

อารยา อาจเจริญ เทียนหอม

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

จารุพันธ์ ทองแถม, 2554, บทนำ, น. 13-14, ใน พัชรียา บุญกอแก้ว (บรรณาธิการ), บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพเฟิน, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, กรุงเทพฯ.
จารุพันธ์ ทองแถม และปิยเกษตร สุขสถาน, 2550, Ferns สารคดี, กรุงเทพฯ. 456 น.
จำลอง เพ็งคล้าย, พรชัย จุฑามาศ, ขจรศักดิ์ วรประธีป, วิภารัตน์ เทพแก้ว, อาภากร อยู่คงแก้ว และจำลอง ภูเลื่อน, 2550, สำรวจและศึกษาพรรณพืชหมู่เกาะช้าง, น. 67-124, ใน ผุสดี ปริยานนท์ (บรรณาธิการ), จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 2, บริษัท เวิร์ค สแควร์ จำกัด, กรุงเทพฯ.
พรพิพัฒน์ ลิมปนสิทธิชัย, 2560, ความหลากหลายของเทอริโดไฟต์บริเวณสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง จังหวัดตรัง, ปัญหาพิเศษปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สิริพร ชดช้อย, ฉัตรชัย เงินแสงสรวย และดอกรัก มารอด, 2557, ความหลากหลายของเฟิร์นอิงอาศัยในลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่, ว.พฤกษศาสตร์ไทย 6 (ฉบับพิเศษ): 27-35.
สำนักแผนงานและสารสนเทศ, 2557, ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2557, ม.ป.ท., กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ, 113 น.
สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, บัวแฉก, แหล่งที่มา : www.dnp.go.th/botany, 17 ตุลาคม 2561.
สำนักอุทยานแห่งชาติ, 2553, อุทยานแห่งชาติภาคกลางและภาคตะวันออก, ส่วนสื่อความหมาย, กรุงเทพ, 183 น.
ไทย สไมล์ ทราเวล (นามแฝง), 2552, ข้อมูลทั่วไปของเกาะช้าง, แหล่งที่มา : http://www.koh changebooking.com/kohchang.html, 13 พฤศจิกายน 2561.
Boonkerd, T. and Pollawatn, R., 2000, Pteridophytes in Thailand, Office of Environmental Policy and Planning, Bangkok, 312 pp.
Christenhusz, M.J.M., Zhang, X.C. and Schneider, H., 2011, A linear sequence of extant families and genera of lycophytes and ferns, Phytotaxa 19: 7-54.
Ebihara, A., Fraser-Jenkins, C.R., Parris, B.S., Zhang, X., Yang, Y., Chiou, W., Chang, H., Lindsay, S., Middleton, D., Kato, M., Praptosuwiryo, T.N., Amoroso, V.B., Barcelona, J.F., Ranil, R.H.G., Park, C., Murakami, N. and Hoya, A., 2012, Rare and threatened pteridophytes of Asia: 1. an enumeration of narrowly distributed taxa, Bull. Natl. Mus. Nat. Sci. Ser. B 38(3): 93-119.
Hietz, P, 2010, Fern Adaptations to Xeric Environments, pp. 140-176. In Mehltreter, K., Walker, L.R. and Sharpe, J.M. (Eds.), Fern Ecology, Cambridge University Press, Cambridge.
Lindsay, S. and Middleton, D.J., 2009, Development of a multi-access key to the ferns of Thailand, Thai Forest Bull. (Bot.), 2009 Special Issue: 134-137.
Lindsay, S. and Middleton, D.J., 2018, Ferns of Thailand, Laos and Cambodia, Available Source: http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns, September 24, 2018.
Lindsay, S., Middleton, D.J., Boonkerd, T. and Suddee, S., 2009, Towards a stable nomenclature for Thai ferns, Thai forest bull. (Bot.) 37: 64-106.
Lok, A.F.S.L., Angand, W.F. and Tan, H.T.W., 2009. The Status and Distribution in Singapore of Dipteris Conjugata Reinw. (Dipteridaceae), Nat. Singapore 2: 339-345.
Santisuk, T., Chayamarit, K., Pooma, R. and Suddee, S., 2006, Thailand Red Data: Plants, Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, Bangkok, 256 p.
Schmidt, J., 1900, Flora of Koh Chang: Contributions to the Knowledge of the Vegetation in the Gulf of Siam, B. Luno, Copenhagen, 498 p.
Smith, A.R., Pryer, K.M., Schuettpelz, E., Korall, P., Schneider, H. and Wolf, P.G., 2006, A classification for extant ferns, Taxon 55: 705-731.
Suksathan, P., 2004, A new species of Adiantum (Pteridaceae) from Thailand, Amer. Fern J. 94: 77-80.
Tagawa, M. and Iwatsuki, K., 1979, Pteridophytes, pp. 1-128, In Smitinand, T. and Larsen, K. (Eds.), Flora of Thailand, Vol. 3, Part 1, TISTR Press, Bangkok.
Tagawa, M. and Iwatsuki, K., 1985, Pteridophytes, pp. 129-296, In Smitinand, T. and Larsen, K. (Eds.), Flora of Thailand, Vol. 3, Part 2, Phonphan Printing Co. Ltd., Bangkok.
Tagawa, M. and Iwatsuki, K., 1988, Pteridophytes, pp. 297-480, In Smitinand, T. and Larsen, K. (Eds.), Flora of Thailand, Vol. 3, Part 3, Chutima Press, Bangkok.
Tagawa, M. and Iwatsuki, K., 1989, Pteridophytes, pp. 481-639, In Smitinand, T. and Larsen, K. (Eds.), Flora of Thailand, Vol. 3, Part 4, Chutima Press, Bangkok.
Welzen, P.C., Madern, A., Raes, N., Parnell, J.A.N., Byrne, C., Curtis, T., Macklin, J., Trias-Blasi, A., Prajaksood, A., Simpson, D.A., Bygrave, P., Dransfield, S., Kirkup, D.W., Moat, J., Wilkin, P., Couch, C., Boyce, P.C., Chayamarit, K., Chantaranothai, P., Esser, H.J., Jebb, M.H.P., Larsen, K., Larsen, S.S., Nielsen, I., Meade, C., Middleton, D.J., Pendry, C. A., Muasya, A. M., Pattharahirantricin, N., Pooma, R., Suddee, S., Staples, G.W., Sungkaew, S. and Teerawatananon, A., 2011, Chapter 11: The Current and Future Status of Floristic Provinces in Thailand, pp. 219-247, In Trisurat, Y., Shrestha, R.P. and Alkemade, R. (Eds.), Land Use, Climate Change and Biodiversity Modeling: Perspectives and Applications, IGI Global, Hershey.