คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน

Main Article Content

สิริณ บุนนาค
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
สุภกร บุญยืน

Abstract

Abstract


The purpose of this research was to study the energy quality of Kim Sung bamboo at different ages ranging from 6, 9, 12, 15, 18 and 24 months. Each part of samples was carbonized by heating at 500 ˚C for 2 hours before grinding to fine powders. The physical and chemical properties, including thermal analysis, iodine and methylene blue absorption capacities, ash and sulfur contents, study of pore size by SEM and moisture content, were determined. The results showed that the optimal heat capacity with the best value of 3,555.27 cal/g was found in the 9-month-sample. The maximum iodine absorption (2,315.025 mg/g) was shown in the 6-month-sample, while maximum methylene blue absorption (98.30 %) was in the-24-month-sample. The 15-month-bamboo gave the highest ash (10.82 %) with sulfur content of 0.82 %. The study of charcoal pore size by SEM found the biggest pore with 20 µm for the bamboo aged of 18 months. The results showed no effect of aging to moisture content. 


Keywords: Kim Sung bamboo, charcoal, heat value

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุนนาค ส., พวงจิก ธ., & บุญยืน ส. (2019). คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน. Thai Journal of Science and Technology, 8(3), 250–257. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.34
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สิริณ บุนนาค

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สุภกร บุญยืน

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

กิตติธัช สัจจากุล, พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ และนิคม แหลมสัก, 2559, การผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงเพื่อพัฒนาเป็นถ่านกัมมันต์โดยใช้เตาเผาถ่านดัดแปลงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร, แหล่งที่มา : http://confere nce.forest.ku.ac.th/iDocument/FORCON_20160415_210805.pdf, 26 พฤศจิกายน 2017.
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก, 2557, ไผ่ : พืชพลังงานแห่งอนาคต, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22(1): 130-136.
ภัทรภรณ์ หิรัญวงศ์ และสิงหพันธุ์ สิงหเสนี, 2558, อนาคตพลังงานไฟฟ้าไทยพอเพียงแต่เสี่ยงภัย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 4 (ตาก), 2561, ศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ไผ่กิมซุ่ง, กรมป่าไม้, กรุงเทพฯ.
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน : ถ่านไม้หุงต้ม, แหล่งที่มา : https://www.tisi.go.th, 16 พฤษ ภาคม 2561.
AOAC, 2000, Official Method of Analysis of AOAC international. 17th Ed., The Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, Maryland.
ASTM International, 2004, Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal, ASTM D 3174-02.
ASTM International, 2002, Standard Test Method for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High-Temperature Tube Furnace Combustion, ASTM D 3177.
ASTM International, 2010, Standard Test Method for Gross Calorific Value of Coal and Coke1, ASTM D 5865-10a.
ASTM International, 2011, Standard Test Method for Determination of Iodine Number of Activated Carbon, ASTM D 4607-94.
Jumsunan, P. ธาตุ, Thaigoodview, แหล่งที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/31278, 20 มิถุนายน 2561.