การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพรินต์ในกระบวนการผลิตเบนซีนและพาราไซลีน

Main Article Content

เรืองรัตน์ เรืองเดช
วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ

Abstract

Abstract


This research studies the effect of water consumption in a chemical industry, that focuses on Benzene and Paraxylene processes. The water consumption consists of direct and indirect water. Direct water means the water used in production process and indirect water means the water used in producing substrate, electric, steam, nitrogen and water involves in transportation process. This research proposes a water footprint evaluation based on principle, requirement, and guidelines of ISO 14046. It is found that the water scarcity footprints of Benzene and Paraxylene are 0.613 and 1.432 LiterH2Oeq, respectively. The results not only show the effect from water footprint in terms of water scarcity but also are used to provide corrective action which assesses products, processes and organizations using life cycle assessment (LCA). The corrective action in this study can be proceeded by reducing direct and indirect water effect. 


Keywords: water consumption; life cycle assessment (LCA); water footprint

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เรืองเดช เ., & ธรรมาภรณ์พิลาศ ว. (2019). การวิเคราะห์วอเตอร์ฟุตพรินต์ในกระบวนการผลิตเบนซีนและพาราไซลีน. Thai Journal of Science and Technology, 8(3), 309–323. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.39
Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

เรืองรัตน์ เรืองเดช

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

References

แชบเบียร์ กีวาลา, รัตนวรรณ มั่งคั่ง, ธภัทร ศิลาเลิศรักษา, จิระวัฒน์ กณะสุต, ปริยาภัทร นิลสลับ, นฤเทพ เล็กศิวิไล และวันฉัตร แสวงศักดิ์, 2559, โครงการฟุตพริ้นท์น้ำของพืชอาหาร อาหารสัตว์ พลังงาน และเส้นใย เพื่อจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 2), สำนักกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, กรุงเทพฯ, 112 น.
เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์, 2547, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการใช้น้ำในอุตสาหกรรมอาหาร, ว.ศูนย์บริการวิชาการ 12(3-4): 21-26.
สมบูรณ์ กลั่นสกุล, ปริญญ์ บุญกนิษฐ และสหรัตน์ วงษ์ศรีษะ, 2555, การศึกษาแนวทางที่เหมาะสม, น. 139-148, ใน การลดต้นทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง : กรณีศึกษาโรงกรองน้ำบางเขน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ.
Boulay, A.M., Hoekstra, A.Y. and Vionnet, S., 2013, Complementarities of water-focused life cycle assessment and water footprint assessment, Environ. Sci. Technol. 47: 11926-11927.
Ding, N., Liu, J., Yang, J. and Lu, B., 2018, Water footprints of energy sources in China: Exploring options to improve water efficiency, J. Clean. Prod. 174: 1021-1031.
Gerbens-Leenes, P.W., Hoekstra, A.Y. and Bosman, R., 2018, The blue and grey water footprint of construction materials: Steel, cement and glass, Water Resour. Indust. 19: 1-12.
Pal, H., Chaterjee, K.N. and Sharma, D., 2017, Water Footprint of Denim Industry, Woodhead Publishing, Cambridge.
International Standard for Organization, 2014, ISO 14046 Environment Management-Water Footprint-Illustrative Examples on How to Apply ISO 14046, Geneva.
Morera, S., Corominas, L., Poch, M., Aldaya, M.M. and Comas, J., 2016, Water footprint assessment in wastewater treatment plants, J. Clean. Prod. 112: 4741-4748.
Oele, M., Fanous, R.D., SimaPro Life Cycle Analysis version 8.5 (software).
Skouteris, G., Ouki, S., Foo, D., Saroj, D., Altini, M., Melidis, P. and O'Dell, S, 2018, Water footprint and water pinch analysis techniques for sustainable water management in the brick-manufacturing industry, J. Clean. Prod. 172: 786-794.
Xiang, D., Gao, L., Liu, X., Guo, C., Yang, S., and Qian, Y., 2016, Water consumption analysis of olefins production from alternative resources in China, J. Clean. Prod. 139: 146-156.