การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาถั่วเหลือง

Main Article Content

วรางคณา เรียนสุทธิ์

Abstract

Abstract


The objective of this study was to construct the soybean prices forecasting model by 4 statistical methods: Box-Jenkins method, Holt’s exponential smoothing method, Brown’s exponential smoothing method, and damped trend exponential smoothing method. Time series of monthly soybean prices which were gathered from the website of the Office of Agricultural Economics during January 2005 to December 2018 of 168 observations were divided into 2 datasets. The first dataset had 156 observations from January 2005 to December 2017 for constructing the forecasting models. The second dataset had 12 observations from January to December 2018 for comparing the accuracy of the forecasts via the criteria of the lowest mean absolute percentage error and root mean squared error. Research findings indicated that for all forecasting methods that had been studied, the most accurate method was Holt’s exponential smoothing method. 


Keywords: soybean; forecasting model; Box-Jenkins; exponential smoothing

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เรียนสุทธิ์ ว. (2019). การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาถั่วเหลือง. Thai Journal of Science and Technology, 8(4), 334–344. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.41
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biography

วรางคณา เรียนสุทธิ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

References

นรวัฒน์ เหลืองทอง และนันทชัย กานตานันทะ, 2559, การเลือกตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสม, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24(3): 370-381.
มนชัย วิลัยรักษ์, 2550, การพยากรณ์ราคาถั่วเหลืองนำเข้าของประเทศไทย, การศึกษาค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
มนฤดี เกิดสมบุญ, 2542, การพยากรณ์ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
มุกดา แม้นมินทร์, 2549, อนุกรมเวลาและการพยากรณ์, บริษัท โฟร์พริ้นติ้ง จำกัด, กรุงเทพฯ.
ศุภศักดิ์ เมืองสมบูรณ์, 2550, การวิเคราะห์และการพยากรณ์ราคาของถั่วเหลืองในประเทศไทย, การศึกษาค้นคว้าอิสระ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2548, เทคนิคการพยากรณ์, พิมพ์ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา, แหล่งที่มา : http://www.oae.go.th/view/1/ดัชนีราคาและผลผลิต/TH-TH, 19 กุมภาพันธ์ 2562.
อภิญญา หิรัญวงษ์ และประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, 2552, การพยากรณ์ราคาพืชน้ำมันโดยวิธีของบ็อกซ์-เจนกินส์และโครงข่ายประสาทเทียม, น. 196-202, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Box, G.E.P., Jenkins, G.M. and Reinsel, G.C., 1994, Time Series Analysis: Forecasting and Control, 3rd Ed., Prentice Hall, New Jersey.
IBM Corporation, Brown’s Exponential Smoothing (TSMODEL Algorithms), Available Source: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.algorithms/alg_tsmodel_models_exsmooth_browns.htm, February 19, 2019.