ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8

Main Article Content

ศรัณภิรมย์ งามล้วน
สมชาย ชคตระการ
พฤกษ์ ชุติมานุกูล

Abstract

Abstract


Peanut is one of the economically important legumes, which are rich sources of protein and carbohydrate, with wide spread growing area throughout Thailand. However, the use of silicon, as a by-product from cement industry, is considered to be various benefits for the agricultural sector. The aim of this study was to investigate the effect of silicon levels from the cement industry on the growth and yield of peanut. The experiment was arranged in completely randomized design (CRD) with 10 replications consisting of 5 levels of silicon; 0, 50, 100, 150 and 200 kg per rai. The results showed that silicon gave the effects on plant height and branch number per plant, but all silicon levels had no significant difference on dry matter, yield, yield components and silicon translocation in plant parts. Therefore, the growth and the yield of peanut (A. hypogaea var. Khon Kaen 84-8) did not increase by using different silicon levels when compared with those by non-silicon. 


Keywords: cement industry; growth; peanut; silicon; translocation; yield

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
งามล้วน ศ., ชคตระการ ส., & ชุติมานุกูล พ. (2019). ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และการเคลื่อนย้ายซิลิกอนของถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8. Thai Journal of Science and Technology, 8(4), 377–385. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.45
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ศรัณภิรมย์ งามล้วน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สมชาย ชคตระการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พฤกษ์ ชุติมานุกูล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

เมดไทย, 2560, ถั่วลิสง : สรรพคุณและประโยชน์ของถั่วลิสง 47 ข้อ, แหล่งที่มา : https://med thai.com/ถั่วลิสง, 4 มิถุนายน 2561.
ยงยุทธ โอสถสภา, 2552, ธาตุอาหารพืช, พิมพ์ครั้งที่ 3, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 529 น.
สมชาย ชคตระการ, 2545, พืชเศรษฐกิจ, ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี. 274 น.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560ม สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูลพื้นฐาน) ปี 2559, แหล่งที่มา : http://www.oae.go.th/public_stat.html, 21 พฤศจิกายน 2560.
Chakraborty, K., Singh, A.L., Kalariya, K.A., Goswami, N. and Zala, P.V.A., 2015, Physiological responses of peanut (Arachis hypogaea L.) cultivars to water deficit stress: Status of oxidative stress and antioxidant enzyme activities, Acta Botanica Croatica 74: 123-142.
Epstein, E., 1994, The anomaly of silicon in plant biology, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 91: 11-17.
Epstein, E., 1999, Silicon, Ann. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 50: 641-664.
Guével, M.H., Menzies, J.G. and Bélanger, R.R., 2007, Effect of root and foliar applications of soluble silicone on powdery mildew control and growth of wheat plants, Eur. J. Plant Pathol. 119: 429-436.
Janislampi, K.W., 2012, Effect of Silicon on Plant Growth and Drought Stress Tolerance, All Graduate Theses and Dissertations, Utah State University, Utah.
Liang, Y.C., Sun, W.C., Si, J. and Römheld, V., 2005, Effects of foliar- and root-applied silicon on the enhancement of induced resistance to powdery mildew in Cucumis sativus, Plant Pathol. 54: 678-685.
Nayar, P.K., Misra, A.K. and Patnaik, S., 1975, Rapid microdetermination of silicon in rice plant, Plant Soil 42: 497-494.
Nelwamondo, A. and Dakora, F.D., 1999, Silicon promotes nodule formation and nodule function in symbiotic cowpea (Vigna unguiculata), New Phytol. 142: 463-467.
Prychid, C.J., Rudall, P.J. and Gregory, M., 2004, Systematics and biology of silica bodies in monocotyledons, Bot. Rev. 69: 377-440.
Sun, L., Wu, L.H., Ding, T.P. and Tan, S.H., 2008, Silicon isotope fractionation in rice plants, an experimental study on rice growth under hydroponic conditions, Plant Soil 304: 291-300.
Tamai, K. and Ma, J.F., 2008, Reexamination of silicon effects on rice growth and production under field conditions using a low silicon mutant, Plant Soil 307: 21-27.
van der Vorm, P.D.J., 1980, Uptake of Si by five plant species as influenced by variations in Si-supply, Plant Soil 56: 153-156.