การพัฒนากระบวนการเตรียมสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

Main Article Content

ชนัญ ผลประไพ
ศรัณยู อุ่นทวี

Abstract

Abstract


Non-communicable diseases (NCDs) are the major causes of premature mortality in Thailand, which their abnormalities are primarily caused by free radicals. Thus, this research aimed to develop the extraction process for preparing high antioxidant extracts from Thai herbs. To screen the potent herbal plants, i.e. Sappanwood heartwood (SH), Indian gooseberry fruit (IG), Chebulic myrobalan fruit (CM), Belliric myrobalan fruit (BM) and heart-leaved moonseed stem (HM), were extracted by macerating in ethanol. The results revealed that SH extract and IG extract exhibited high potential for antioxidant activity with high total phenolic content (TPC) among other extracts. After the selected herbs were macerated in various solvents including methanol (MeOH), ethanol (EtOH) and ethyl acetate (EtOAc), the results showed that the most suitable solvent was EtOH due to the obtained extracts expressed high antioxidant activity, high TPC and high total flavonoid content (TFC). Although extraction of SH and IG by using EtOH gave the extraction yield lower than that by MeOH, this solvent is known to be low toxic and low cost. These reasons make EtOH more suitable for extracting SH and IG in community and industrial scales. 


Keywords: Sappanwood; Indian gooseberry; anti-oxidant activity; non-communicable disease

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ผลประไพ ช., & อุ่นทวี ศ. (2019). การพัฒนากระบวนการเตรียมสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. Thai Journal of Science and Technology, 8(5), 479–492. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.54
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ชนัญ ผลประไพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ศรัณยู อุ่นทวี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

กรมควบคุมโรค, 2560, แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564), บริษัท อิโมชั่น อาร์ต จำกัด, กรุงเทพฯ.
ศรัณยู อุ่นทวี, คุณัญญา เครือจันทร์, สุขวสา เกษียร, ชนัญ ผลประไพ และอรุณพร อิฐรัตน์, 2561, การกักเก็บสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขามและสารสกัดผลสมอไทยด้วยไนโอโซมเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง, Thai J. Sci. Technol. 7(2): 134-145.
Ames, B.N., Shigenaga, M.K. and Hagen, T.M., 1993, Oxidants, antioxidants, and the degenerative diseases of aging, Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 90: 7915-7922.
Camps, J. and García-Heredia, A., 2014. Introduction: Oxidation and Inflammation, a Molecular Link between non-Communicable Diseases, pp. 1-4, In Camps, J. (Ed.), Oxidative Stress and Inflammation in Non-communicable Diseases: Molecular Mecha nisms and Perspectives in Therapeutics, Springer International Publishing, Cham.
Chalise, J.P., Acharya, K., Gurung, N., Bhusal, R.P., Gurung, R., Skalko-Basnet, N. and Basnet, P., 2010, Antioxidant activity and polyphenol content in edible wild fruits from Nepal, Int. J. Food Sci. Nutr. 61: 425-432.
Chellappan, D.R., Purushothaman, A.K. and Brindha, P., 2017, Gastroprotective potential of hydro-alcoholic extract of Pattanga (Caesalpinia sappan Linn.), J. Ethnopharmacol. 197: 294-305.
Chen, Y.X., Tong, J., Ge, L.L., Ma, B.X., He, J.S. and Wang, Y.W., 2015, Ethyl acetate fraction of Terminalia bellirica fruit inhibits rat hepatic stellate cell proliferation and induces apoptosis, Ind. Crops Prod. 76: 364-373.
Hörandl, E. and Hadacek, F., 2013, The oxidative damage initiation hypothesis for meiosis, Plant Reprod. 26: 351-367.
Hwang, H.S. and Shim, J.H., 2018, Brazilin and Caesalpinia sappan L. extract protect epidermal keratinocytes from oxidative stress by inducing the expression of GPX7, Chin. J. Nat. Med. 16: 203-209.
Ilaiyaraja, N. and Khanum, F., 2011, Antioxidant potential of Tinospora cordifolia extracts and their protective effect on oxidation of biomolecules, Phcog. J. 3: 56-62.
Kurtas, O., Yavuz Imre, K., Ozer, E., Can, M., Birincioglu, I., Butun, C., Kirci, G.S., Yildirim, A., Kiyak, S. and Yilmaz, R., 2017, The evaluation of deaths due to methyl alcohol intoxication, Biomed. Res. 28: 3680-3687.
Lee, D.Y., Kim, H.W., Yang, H. and Sung, S.H., 2017, Hydrolyzable tannins from the fruits of Terminalia chebula Retz and their -glucosidase inhibitory activities, Phyto chemistry 137: 109-116.
Li, X., Wu, X. and Huang, L., 2009, Correlation between antioxidant activities and phenolic contents of Radix Angelicae Sinensis (Danggui), Molecules 14: 5349-5361.
Naik Bukke, A., Nazneen Hadi, F., Babu, K.S. and shankar, P.C., 2018, In vitro studies data on anticancer activity of Caesalpinia sappan L. heartwood and leaf extracts on MCF7 and A549 cell lines, Data Brief. 19: 868-877.
Pandey, A.K., Gautam, A., Pandey, P. and Dubey, R.S., 2019, Alleviation of chromium toxicity in rice seedling using Phyllanthus emblica aqueous extract in relation to metal uptake and modulation of antioxidative defense, S. Afr. J. Bot. 121: 306-316.
Pękal, A. and Pyrzynska, K., 2014, Evaluation of aluminium complexation reaction for flavonoid content assay, Food Anal. Methods 7: 1776-1782.
Peterson, C.T., Denniston, K. and Chopra, D., 2017, Therapeutic uses of Triphala in Ayurvedic medicine, J. Altern. Complement Med. 23: 607-614.
R Core Team, 2017, R: A Language and Environment for Statistical Computing.
Ritz, C., Baty, F., Streibig, J.C. and Gerhard, D., 2015, Dose-response analysis using R, PLoS ONE 10(12): e0146021.
Selvam, K., Sudhakar, C., Govarthanan, M., Thiyagarajan, P., Sengottaiyan, A., Senthilkumar, B. and Selvankumar, T., 2017, Eco-friendly biosynthesis and characterization of silver nanoparticles using Tinospora cordifolia (Thunb.) Miers and evaluate its antibacterial, antioxidant potential, J. Radiat. Res. Appl. Sci. 10: 6-12.
Tang, X., Luo, Y.X., Chen, H.Z. and Liu, D.P., 2014, Mitochondria, endothelial cell function, and vascular diseases, Front. Physiol. 5: 1-17.
Tiwari, P., Nayak, P., Prusty, S.K. and Sahu, P.K., 2018, Phytochemistry and pharmaco logy of Tinospora cordifolia: A review, Sys. Rev. Pharm. 9: 70-78.
Tuekaew, J., Siriwatanametanon, N., Wongkra jang, Y., Temsiririrkkul, R. and Jantan, I., 2014, Evaluation of the antioxidant activities of Ya-hom Intajak, a Thai herbal formulation, and its component plants, Trop. J. Pharm. Res. 13: 1477-1485.