ผลของการคลุกเมล็ดข้าวโพดด้วยสารกำจัดศัตรูพืชและการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากข้าวโพด

Main Article Content

พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์

Abstract

บทคัดย่อ

ศึกษาผลของการคลุกเมล็ดข้าวโพดด้วยสารกำจัดศัตรูพืชและการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากข้าวโพด โดยวางแผนการทดลองแบบ 2 x 2 factorial in CRD จำนวน 4 ซ้ำ ประกอบด้วยปัจจัยศึกษา ได้แก่ (1) การคลุกและไม่คลุกเมล็ดด้วยสารกำจัดศัตรูพืช และ (2) การใส่และไม่ใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา โดยทดลองในชุดดินมาบบอนและชุดดินปากช่อง ซึ่งมีความหนาแน่นของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่ำและสูง ตามลำดับ เก็บผลการทดลองเปอร์เซ็นต์การเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากเมื่อข้าวโพดมีอายุ 30, 60 และ 90 วัน โดยในดินมาบบอน ผลการทดลองพบว่าการคลุกเมล็ดข้าวโพดด้วยสารกำจัดศัตรูพืช มีผลทำให้การเข้าอยู่อาศัยของราในรากข้าวโพดที่ไม่มีการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาลดลง แต่เมื่อใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาให้กับข้าวโพด พบว่าการคลุกเมล็ดด้วยสารกำจัดศัตรูพืชไม่มีผลต่อการเข้าอยู่อาศัยของราในราก และเมื่อข้าวโพดมีอายุ 60 และ 90 วัน พบว่าการคลุกเมล็ดด้วยสารกำจัดศัตรูพืชไม่มีผลต่อการเข้าอยู่อาศัยของราในราก อย่างไรก็ตาม การคลุกเมล็ดด้วยสารกำจัดศัตรูพืชและการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซานั้น ไม่มีผลต่อการเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากข้าวโพดที่ปลูกในดินปากช่องทุกช่วงอายุการเจริญเติบโต

คำสำคัญ : ข้าวโพด; ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา; สารกำจัดศัตรูพืช

 

Abstract

Effects of corn seed coating with pesticide and application of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi on colonization of AM fungi in corn roots were conducted under 2 x 2 factorial in CRD with 4 replications. Experimental treatments were performed from combinations between two factors comprising (1) pesticide seed coating (coating or no coating) and (2) with or without AM inoculation. Mabbon soil and Pak Chong soil which are low and high AM population density were used in this experiment. The percentage of AM colonization was evaluated at 30, 60 and 90 day after planting (D). In Mabbon soil, the results showed that, pesticide seed coating reduced AM colonization in root of corn without AM inoculation at 30D, but AM inoculation can increase such AM colonization. At 60 and 90D, seed coating with pesticide did not affect the AM colonization. However, seed coating with pesticide and AM inoculation did not affect the AM colonization in root of corn grown on Pak Chong soil at any growing period.

Keywords: corn; arbuscular mycorrhizal fungi; pesticide

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ภูมิพันธ์ พ. (2014). ผลของการคลุกเมล็ดข้าวโพดด้วยสารกำจัดศัตรูพืชและการใส่ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเข้าอยู่อาศัยของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากข้าวโพด. Thai Journal of Science and Technology, 3(2), 129–136. https://doi.org/10.14456/tjst.2014.17
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ