การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการบริโภคสินค้าอินทรีย์

Main Article Content

คณิต สุขรัตน์
ดุสิต อธินุวัฒน์

Abstract

Abstract


This study investigated the relationship between marketing mix factors and organic product consumption by sampling the populations of 400 organic product consumers in Bangkok area. Results revealed that the marketing mix factors including product, price, place and promotion affecting organic product consumption of organic product consumer, showed the correlation with organic product consumption. Product factor variables and price factor variables showed highest correlation coefficient with r = 0.462 (p = 0.01). Price factor variables and promotion factor variables showed lowest correlation coefficient with r = 0.165 (p = 0.01). The pair of product factor variables and promotion factor variables (r = 0.024) and the pair of place factor variables and promotion factor variables (r = 0.081) did not showed the correlation with organic product consumption. Overall results revealed that the 3 highest factors correlated with organic product consumption were organic product make people healthy (P1), organic distributed place is convenience for transportation (P9), and organic product price is suitable to its quality (P5) with the r values of 0.517, 0.383, and 0.354, respectively. The 3 lowest factors correlated with organic product consumption were government and private sectors supporting organic products (P14), organic product promotion (P13), and trust of organic certification system (P3) with the r values of 0.104, 0.126, and 0.320, respectively. This information is beneficial to promote organic product consumption and organic product market extension. 


Keywords: marketing mix factor; organic product; consumption behavior; organic farming

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุขรัตน์ ค., & อธินุวัฒน์ ด. (2019). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการบริโภคสินค้าอินทรีย์. Thai Journal of Science and Technology, 8(6), 609–619. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.64
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

คณิต สุขรัตน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ดุสิต อธินุวัฒน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

ธิติมา เทียนไพร, 2550, พฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ปัญหาพิเศษปริญญาโท, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.
นุชรัตน์ เสมพูล, 2555, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจซื้อของผู้บริโภคสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพฯ.
บุศรินทร์ กมลรัตนเวช, 2549, ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษกับผักทั่วไปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, สารนิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
ปิลันธนา แป้นปลื้ม และประสพชัย พสุนนท์, 2559, ปัจจัยที่มีผลต่อการเต็มใจจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในตลาดนัดสีเขียว และร้านค้าเฉพาะด้านแบบมีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, ว.การจัดการสมัยใหม่ 14(1): 169-178.
พิมพ์กานต์ดา เทพวงษ์, 2556, การรับรู้และพฤติ กรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
พัชรินทร์ สีหนันทวงศ์, 2546, พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของประชาชนในเขตเทศบาลนครราชสีมา, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
สมเกียรติ วงศ์ประเสริฐ, 2560, ทัศนคติต่อสินค้าอาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี.
Cochran, W.G., 1977, Sampling Techniques, 3rd Ed., John Wiley & Sons, Inc., New York.
FIBL-AMI Survey, 2017, Organic Farming Statistics, Available Source: https://www.fibl.org/en/themes/organic-farming-statistics.html, March 11, 2009.
Hinkle, D.E, William, W. and Stephen, G.J., 1998, Applied Statistics for the Behavior Sciences, 4th Ed., Houghton Mifflin, New York.
Kotler, P., 2012, Marketing Management, The Millennium Edition, Prentice Hall, New York.
Padel, S. and Foster, C., 2005, Exploring the gap between attitudes and behaviour: Understanding why consumers buy or do not buy organic food, Br. Food J. 107: 606-625.
Radman, M., 2005, Consumer consumption and perception of organic products in Croatia, Br. Food J. 107: 263-273.
Roitner-Schobesberger, B., Darnhofer, I., Somsook, S. and Vogl, C.R., 2008, Consumer perceptions of organic foods in Bangkok, Thailand, Food Policy 33: 112-21.