การลดข้อบกพร่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์ลดน้ำหนักในกระบวนการบรรจุน้ำยาบ้วนปาก

Main Article Content

ณัฐกานต์ ชูวงษ์วัฒนะ
นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์
ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

Abstract


Abstract


Reducing weight of plastic bottles could reduce production costs since the plastic bottles become thinner due to less plastic content. This weight reduction resulted in defects in the filling process. In this research, the objective is to reduce the defective rate from the defect of the bubbles on label caused by the use of light weight package for 1 litre mouthwash filling process. This research studied factors including angles of wiper, label feeding distance, and use Box-Behnken design of experiment to find the significant factors and the appropriate setting of those factors. The result showed that the defective rate from bubble on label was reduced from 15 to 1 %.


Keywords: bottle light weight; fishbone diagram; Box-Behnken design

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชูวงษ์วัฒนะ ณ., โอสถศิลป์ น., & อัครประถมพงศ์ ป. (2019). การลดข้อบกพร่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์ลดน้ำหนักในกระบวนการบรรจุน้ำยาบ้วนปาก. Thai Journal of Science and Technology, 8(6), 669–678. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.70
Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

ณัฐกานต์ ชูวงษ์วัฒนะ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

References

จุฑาทิพย์ ทะประสพ, 2551, การลดของเสียในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
จุฑามาศ รัตนกุล, 2554, การลดข้อบกพร่องของกระบวนการบรรจุกุ้งแปรรูปซูชิแช่แข็ง, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ฐิติมา ฤทธิ์ประเสริฐศรี, 2559, การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำจิ้มโดยใช้แนวคิดลีนซิกซ์ซิกมา, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ปารเมศ ชุติมา, 2545, การออกแบบและการวิเคราะห์การทดลอง, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ภูธิป อินทรักษ์, 2554, การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการติดฉลาก, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
Carbone, T.A. and Tippett, D.D., 2004, Project risk management using the project risk FMEA, Eng. Manag. J. 16(4): 28-35.
Khajornpaisan, N. and Rojanarowan, N., 2014, The effect of oxidized white liquor on pulp brightness in peroxide bleaching in pulp mills, Adv. Mater. Res. 974: 230-234.
Khumkorn, S. and Osothsilp, N., 2014, Improvement of paint thickness in electro deposition painting process of truck manufacturing, Adv. Mater. Res. 1077: 270-275.
Montgomery, D.C., 2009, Design and Analysis of Experiments, 8th Ed., John Wiley & Sons, New York.
Sonphuak, W. and Rojanarowan, N., 2013, Strength improvement of fibre cement product, Int. J. Ind. Eng. Comput. 4: 505-519.
Wu, Y., Wu, W. and Ruan, J., 2013, The optimization analysis of the conditions for optimal parameter combination of husker capacity by response surface method, Appl. Mech. Mater. 433-435: 2203-2207.