ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกะเม็ง

Main Article Content

กรกนก เอกโยธินวงศ์
นิรมล ศากยวงศ์
สมจิต ดำริห์อนันต์
วรนันต์ นาคบรรพต

Abstract

The extracts of medicinal Thai herb Kameng (Eclipta prostrata Linn.) were subjected to study antioxidant activity and bioactive compounds. The maceration extractions of the branches, leaves, and flowers of Kameng plants by distilled water, 30 % (v/v) ethanol, 70 % (v/v) ethanol, 99 % (v/v) ethanol, and ethyl acetate, were performed. The crude 30 % (v/v) ethanol extracts showed more total polyphenol contents (TPC) (168.8±47.7, 227.8±34.9 and 198.1±13.2 mg GAE/g crude extract from branches, leaves and flowers, respectively), total flavonoid contents (TFC) (38.1±11.9, 56.4±14.8 and 45.0±11.5 mg EPE/g crude extract in branches, leaves and flowers, respectively), and antioxidant activity by DPPH method (0.61±0.2, 0.63±0.2 and 0.65±0.3 mg/mL of IC50 values for the extracts from branches, leaves and flowers extracts, respectively), compared to those of other solvents. Bioactive compounds in the extracts were analyzed by thin layer chromatography (TLC) and high performance liquid chromatography (HPLC), and major compounds i.e. gallic acid, chlorogenic acid, caffeic acid, vanillin, p-cumalic, rutin, narigenin, myricetin, epicatechin and wedelolactone were reported.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เอกโยธินวงศ์ ก., ศากยวงศ์ น., ดำริห์อนันต์ ส., & นาคบรรพต ว. (2019). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกะเม็ง. Thai Journal of Science and Technology, 9(1), 45–57. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.5
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

กรกนก เอกโยธินวงศ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นิรมล ศากยวงศ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สมจิต ดำริห์อนันต์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วรนันต์ นาคบรรพต

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

References

งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล, 2528, พืชสมุนไพร, ศูนย์สนเทศการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรภาคกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
เจนจิรา จิรัมย์ และประสงค์ สีหานาม, 2554, อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ : แหล่งที่มาและกลไกการเกิดปฏิกิริยา, ว.วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 1: 59-70.
พจมาน พิศเพียงจันทร์, สรัญญา วัชโรทัย, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ และอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, 2554, พฤกษเคมีและการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในเบื้องต้นของกะเม็ง, น. 432-441, การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Arunachalam, G., Subramanian, N., Pazhani, G.P. and Ravichandran, V., 2009, Anti-inflammatory activity of methanolic extract of Eclipta prostrata L. (Astearaceae), Afr. J. Pharm. Pharmaco. 3: 97-100.
Cai, Y., Luo, Q., Sun, M. and Cork, H., 2004, Antioxidant activity and phenolic compounds of 112 traditional Chinese medicinal plants associated with anticancer,
Life Sci. 74: 2157-2184.
Chan, C.F., Huang, W.Y., Gui, H.Y. and Wang, B.R., 2014, Potent antioxidative and UVB protective effect of water extract of eclipta prostrata L., Sci. World J. 2014: 1-8.
Cotelle, N., Bernier, J., Catteau, J., Pommery, J., Wallet, J. and Gaydou, E., 1996, Antioxidant properties of hydroxyl flavones, Free Radic. Biol. Med. 20: 35-43.
Hua, B.L., Yue, J., Chi, C.W., Ka, W.C. and Feng, C., 2007, Evalution of two methods for the extraction of antioxidant from medicinal plants, Anal. Bioanal. Chem. 388: 483-488.
Hua, S.Z., Feng, Z.C. and Mian, Z., 2010, A new benzoic acid derivative from Eclipta prostrata, Chin. J. Nat. Med. 8: 244-246.
Jayathirthaa, M.G. and Mishra, S.H., 2004, Preliminary immunomodulatory activities of methanol extracts of Eclipta alba and Centella asiatica, Phytomedicine 11: 361-65.
Karthikumar, S., Vigneswari, K. and Jegatheesan, K., 2007, Screening of antibacterial and antioxidant activities of leaves of Eclipta prostrate, Sci. Res. Essays 4: 101-104.
Liu, H., Qiu, N., Ding, H. and Yao, R., 2008, Flavonoid pattern of sage (Salvia officinalis L.) unifloral honey, Food Chem. 110: 187-192.
Liu, Q.M., Zhao, H.Y., Zhong, X.K. and Jiang, J.G., 2012, Eclipta prostrata L. phyto-chemicals: Isolation, structure elucidation, and their antitumor activity, Food Chem. Toxicol. 50: 4016-4022.
Mithum, N.M., Shashidhara, S. and Vivek, K.R., 2011, Eclipta alba (L.): A review on its phytochemical and pharmacological profile, Pharmacologyonline 1: 345-357.
Mors, W.B., Nascimento, M.C.D., Parente, J.P., Silva, M.H.D., Melo, P.A. and Suarez-Kurtz G., 1989, Neutralization of lethal and myotoxic activities of southnamerican rattlesnake venom by extracts and constituents of the plant Eclipta prostrata (Asteraceae), Toxicon 27: 1003-1009.
Nagabhushan, Koteshwara, A.R. and Dyamav-vanahalli, L.S., 2013, Antidermatophytic activity of Eclipta prostrata L. against human infective Trichophyton and Microsporum spp., Int. J. Anal. Chem. 4: 136-138.
Neeraja, P.V. and Elizabeth, M., 2012, Eclipta alba (L.) Hassk: A valuable medicinal herb, Int. J. Curr. Pharm. Res. 2(4): 188-197.
Prachayasittikul, S., Wongsawatkul, O., Suksrichavalit, T. and Ruchirawat, S., 2010, Bioactivity evaluation of Eclipta prostrata Linn., Eur. J. Sci. Res. 44: 167-176.
Pukumpuang, W., Chansakaow, S. and Tragoolpua, Y., 2014, Antioxidant activity phenolic compound content and phytochemical constituents of Eclipta prostrata Linn., Chiang Mai J. Sci., 41: 568-576.
Sadik, A., Zainab, A.l. and Mouruj, A.A., 2013, The extraction and partial purification of wedelolactone from local Eclipta alba Plant, Iraqi. J. Sci. 54: 1084-1089.
Sawant, M., Isaac, J.C. and Narayanan, S., 2004, Analgesic studies on total alkaloids and alcoholextracts of Eclipta alba (Linn.), Hassk Phytochem. 18: 97-189
Tewtrakul, S., Subhadhirasakul, S., Cheenpra-cha, S. and Karalai, C., 2007, HIV-1 protease and HIV-1 integrase inhibitory substances from Eclipta prostrate, Phytother. Res. 21: 1092-1095.
Wiart, C., Mogana, S., Khalifah, S., Mahan, M., Ismail, S., Buckle, M., Narayana, A.K. and Sulaiman, M., 2004, Antimicrobial screening of plants used for traditional medicine in the state of Perak, Peninsular Malaysia, Fitoterapia 75: 68-73.
Yoo, S., Cho, Y., Tena, G., Xiong, Y. and Sheen, J., 2008, Dual control of nuclear EIN3 by bifurcate MAPK cascades in C2H4 signaling, Nature 451: 789-795.
Zuo, J., Niu, Q., Frugis, G. and Chua, N., 2002, The WUSCHEL gene promotes vegetative-to-embryonic transition in Arabidopsis, Plant J. 3: 349-359.