ผลของสภาวะความเค็มต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินปลูกและการร่วงของใบทุเรียนพันธุ์ก้านยาว

Main Article Content

กันตพงษ์ แก้วกมล
วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ
อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์
ดุสิต อธินุวัฒน์
เบญญา เชิดหิรัญกร

Abstract

Salinity stress affected changing of soil properties and durian tree falling leaves of durian cv. Kan Yao was investigated by watering 90-100 cm height Kan Yao durian with 0.2 (T2), 0.5 (T3), 1.0 (T4), and 2.0 (T5) ppt NaCl solutions every 2 days for 8 weeks compared with control treatment (T1). Soil pH, electrical conductivity (EC), organic matter (OM), available phosphorus (P), exchangeable potassium (K), sodium (Na), Cl (chloride), magnesium (Mg), calcium (Ca), and salt absorption ratio (SAR) and water EC and water salinity were measured by standard methods. The percentage of durian tree falling leaves was observed at week 8 after treated. Results revealed that all concentrations of NaCl solutions (T2-T5) affected soil pH, EC, SAR, Na, and Cl which involving Mg and Ca sediment formed. Salinity stress by watering Kan Yao durian with 1.0 (T4), and 2.0 (T5) ppt NaCl solutions affected durian tree falling leaves within 8 weeks to 79.2 and 100 %, respectively. By the way, watering fresh water in canal with 0.07 ppt salinity also affected durian tree falling leaves within 8 weeks to 53.9 %. Salinity stress did not affect organic matter, P, and K but water EC and water salinity. Therefore, this study indicates that salinity stress affects changes of soil properties and durian tree falling leaves. The water salinity problem needs to be solved immediately for protecting the Kan Yao durian production area in Nontaburi province from salinity stress problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
แก้วกมล ก., เชื้อบุญ ว., เทพศิลปวิสุทธิ์ อ., อธินุวัฒน์ ด., & เชิดหิรัญกร เ. (2019). ผลของสภาวะความเค็มต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินปลูกและการร่วงของใบทุเรียนพันธุ์ก้านยาว. Thai Journal of Science and Technology, 9(1), 58–67. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.1
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

กันตพงษ์ แก้วกมล

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ดุสิต อธินุวัฒน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เบญญา เชิดหิรัญกร

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556, องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่การเป็น smart officer ไม้ผล ไม้ยืนต้น, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
กรมพัฒนาที่ดิน, 2544, เอกสารคู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง ดินเค็ม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, แหล่งที่มา : https://www.ldd.go.th/Web_Soil/acid.htm, 1 มิถุนายน 2562.
จันทร์ธิรา ดวงจันทร์ และศิริพรรณ บรรหาร, 2559, ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อการเจริญเติบโต ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ ปริมาณโพรลีน และกิจกรรมของเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสในถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill), ว.วิทยาศาสตร์ คชสาส์น 38(2):
36-49.
ทรงชัย ทองปาน, 2562, การขยายตัวของเมืองกับการลดลงของสวนทุเรียนนนท์, ว.สังคมวิจัยและพัฒนา 1(2): 23-41.
ธนภูมิ ศิริงาม, 2560, ลักษณะทางสรีรวิทยาของข้าวที่ตอบสนองต่อสภาวะความเค็ม, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25(6): 1025-1038.
ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์, 2533, ศักยภาพการผลิตและการส่งออกทุเรียน, ว.พัฒนบริหารศาสตร์ 30(2): 111-123.
สำนักข่าวไทย, ปัญหาน้ำเสีย-น้ำเค็มรุกสวนทุเรียนนนท์, แหล่งที่มา : https://tna.mcot.net/view/V1iW62jQC, 1 มิถุนายน 2562.
อรุณี ยูวะนิยม, 2540, ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เอกสารคู่มือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่อง ดินเค็ม, กลุ่มปรับปรุงดินเค็ม กองอนุรักษ์ดินและน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.
Dionisio-Sese, M.L. and Tobita, S., 1998, Antioxidant responses of rice seedlings to salinity stress, Plant Sci. 135: 1-9.
Kumar, J., Singh, S., Singh, M., Srivastava, P.K., Mishra, R.K., Singh, V.P. and Prasad, S.M., 2017, Transcriptional regulation of salinity stress in plants: A short review, Plant Gene 11: 160-169.
Lang, I., Sassmann, S., Schmidt, B. and Komis, G., 2014, Plasmolysis: loss of turgor and beyond, Plants 3: 583-593.
Volgger, M., Lang, I., Ovecka, M. and Lichtscheidl, I., 2010, Plasmolysis and cell wall deposition in wheat root hair, Postoplasma 243: 51-62.
Walkley, A. and Black, I.A., 1934, An examination of Degtjareff method for determining organic carbon in soils: Effect of variations in digestion conditions and of inorganic soil constituents, Soil Sci. 63: 251-263