การคาดคะเนระดับความล่าช้าในการดำเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร

Main Article Content

นันท์ธิดา กระจ่างตา
จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

Abstract

A regression equation was developed to predict delay levels in construction projects for the Metropolitan Rapid Transit (MRT) system.  Factors delaying project completion were examined.  Recommendations for controlling lateness were proposed. Data were gathered from the MRT Purple Line project (Bang Yai - Rat Burana, Bang Yai - Bang Sue Section).  Samples were 140 project staff engineers and technicians. Data were gathered by questionnaire and analyzed by stepwise regression, with lateness factors identified. Results were that the regression equation was composed of six variables contributing to the delays. These findings suggest that the principles of lean construction and application of new technologies might be introduced to resolve future challenges.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กระจ่างตา น., & ดำริห์อนันต์ จ. (2019). การคาดคะเนระดับความล่าช้าในการดำเนินงานก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร. Thai Journal of Science and Technology, 9(1), 154–168. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.13
Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biographies

นันท์ธิดา กระจ่างตา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

จิรวัฒน์ ดำริอนันต์ และศิวกร พ่วงกูล, 2548, แนวทางและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้วิธีการจำลองสถานการณ์งานก่อสร้าง : กรณีศึกษาเขื่อนคลองท่าด่าน, เอกสารการประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, พัทยา.
จิรวัฒน์ ดำริอนันต์ และธนิถา ปานรังศรี, 2561, การจัดการทรัพยากรเพื่อลดเวลาในงานเทคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ในระบบคอสมอส, Thai J. Sci. Technol. 7: 554-566.
บุญชม ศรีสะอาด, 2545, การวิจัยเบื้องต้น, สุวีริยาสาส์น, กรุงเทพฯ.
สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล และณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข, 2558, การใช้งานและแนวทางการผลักดัน Building Information (BIM) ในประเทศไทย, เอกสารการประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, ชลบุรี.
สมนึก ธนสารสุขสถิต, 2543, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงทพฯ.
Anwar, N., Izhar, M.A. and Najam, A.F., 2018, Construction monitoring and reporting using drones and unmanned aerial vehicles (UAVs), 10th International Conference on Construction 21, Colombo.
Douglas A.L., William G.M. and Samuel A.W., 2012, Statistic Techniques in Business and Economic, 15th Ed., McGraw Hill, Inc., New York.
Gujarati, D.N. and Porter, D.C., 2009, Basic Econometrics, 5th Ed., McGraw Hill, Inc., New York.
Hair, Jr.J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. and Tatham, R.L., 2006, Multivariate Data Analysis Upper Saddle River, 7th Ed., Prentice Hall, Inc., New Jersey.
Hendricks, E., How to Prevent Water Damage on Your Construction Site, Available Source: https://onsiteco.com/how-to-revent-water-damage-on-your-construction-site, July 8, 2019.
Leenders, M.R., Johnson., P. F., Flynn, A.E. and Fearon, H.E., 2006, Purchasing and Supply Management with 50 Supply Chain Cases, 13th Ed., McGraw Hill, Inc., Singapore.
Martin, K. and Osterling, M., 2013, Value Stream Mapping: How to Visualize Work AND Align Leadership for Organizational Transforma tion, McGraw Hill, Inc., New York.
Noruris, M., 2005, SPSS 13.0 Guide to Data Analysis, Prentice Hall, Inc., New Jersey
Rovinelli, R.J and Hambleton, R.K., 1977, On the use of content specialists in the assessment of criterion-referenced test item validity, Dutch J. Edu. Res. 2: 49-60.