สมบัติของคอนกรีตบล็อกที่มีการใช้ขวดพลาสติก Polyethylene Terephthalate (PET) เป็นส่วนประกอบ

Main Article Content

ภัทรภณ บูรณากาญจน์

Abstract

Nowadays, there are so many waste plastic bottles in Thailand. This type of waste is difficult to dispose and takes many more years for degradation than other wastes. This research focused on the reduction of plastic bottle waste by an alternative use of PET plastic bottles in concrete blocks for exterior walls in architectural applications. This research aimed to study the factor effecting the dry density, water absorption, compressive strength and thermal conductivity of concrete block containing PET plastic bottles. The products used PET plastic bottles (Type 1) with dimensions: 5 cm diameter, 19.5 cm length, 0.3 mm thickness, 9.6 gram weight with volume of 322 mm3, and PET plastic bottles (Type 2) with dimensions: 5 cm diameter, 18.5 cm length, 0.3 mm thickness, 10 gram weight with volume of 335 mm3 in the dimensions of concrete block: 20 cm width, 30 cm length and 7 cm thickness. Test results when compared to the control concrete block showed that the compressive strength of concrete block containing PET plastic bottles was decreased. Dry density of concrete block containing PET plastic bottles was decreased, while water absorption at 30 minutes and 24 hours of concrete block containing PET plastic bottles was increased. The elasticity of modulus of concrete block containing Type 1 PET plastic bottles was the highest and the modulus of elasticity of concrete block containing Type 2 PET plastic bottles was the lowest. The PET plastic bottles affected the thermal conductivity of concrete blocks depending on the arrangement of PET bottles, in which their performances conformed to the TIS 1501-2541 standard for construction in architectural applications. By comparing the test results of properties with the other concrete block containing PET plastic bottles, the concrete block containing Type 1 PET plastic bottles with three bottle arrangement is the most proper concrete block for exterior wall applications with high dry density and compressive strength, low absorption and thermal conductivity. The results of this research can be used as a guideline for using PET plastic bottles in exterior wall construction for architectural works. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บูรณากาญจน์ ภ. (2019). สมบัติของคอนกรีตบล็อกที่มีการใช้ขวดพลาสติก Polyethylene Terephthalate (PET) เป็นส่วนประกอบ. Thai Journal of Science and Technology, 9(1), 180–196. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.15
Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Author Biography

ภัทรภณ บูรณากาญจน์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

กลุ่มงานวิจัย กองจัดการขยะ ของเสียอันตราย และปฏิกูลสำนักสิ่งแวดล้อม, 2557, รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 2556-2557, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, กรุงเทพฯ.
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541, มอก. 1505-2541 ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ, กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ.
กรองทิพย์ เติมเกาะ, 2560, การทดสอบสภาพการนำความร้อนของฉนวนกันความร้อนคอมโพสิท, ว.กรมวิทยาศาสตร์บริการ 60(190): 9-11.
Mansour, A.M.H. and Ali, S.A., 2015, Reusing waste plastic bottles as an alternative sustainable building material, Energy Sustain. Develop. 24: 79-85.
NUCIFER.COM, อิฐมวลเบา : ข้อดีข้อเสียของวิธีการผลิตอิฐมวลเบาแบบ ACC และ CLC, แหล่งที่มา : https://www.nucifer.com/2014/12/05/อิฐมวลเบา_aac_clc, 5 ธันวาคม 2557.