สูตรเมทริกซ์เลขชี้กำลังสำหรับเมทริกซ์จำนวนจริงกึ่งสมมาตรเสมือนอันดับ 5 บางรูปแบบ

Main Article Content

ปุณชญา พัฒนางกูร
ปัทมา บัวบุญนาค
เปรมฤทัย คมพุดซา
ณัฐนรี ชาวเนื้อดี

Abstract

In this paper, the formula of the exponential matrix eA for some real semi skew-symmetric matrix A of order 5 is derived.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พัฒนางกูร ป., บัวบุญนาค ป., คมพุดซา เ., & ชาวเนื้อดี ณ. (2020). สูตรเมทริกซ์เลขชี้กำลังสำหรับเมทริกซ์จำนวนจริงกึ่งสมมาตรเสมือนอันดับ 5 บางรูปแบบ. Thai Journal of Science and Technology, 9(2), 197–206. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.31
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

ปุณชญา พัฒนางกูร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ปัทมา บัวบุญนาค

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เปรมฤทัย คมพุดซา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ณัฐนรี ชาวเนื้อดี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

Celledoni, E. and Iserles, A., 1998, Approximating the Exponential from a Lie Algebra to a Lie Group, Technical Report DAMTP 1998/NA03 Numerical Analysis, Cambridge University, Cambridge.
Celledoni, E. and Iserles, A., 1998, Methods for the Approximation of the Matrix Exponential in Lie-algebraic Setting, Technical Report DAMTP 1999/NA03 Numerical Analysis, Cambridge University. Cambridge.
Kula, L., Karacan, M.K. and Yayli, Y., 2005,
Formulas for the exponential of a semi skew-symmetric matrix of order 4, Math. Comput. Appl. 10: 99-104.
Moler, C. and van Loan, C., 1978, Nineteen dubious ways to compute the exponential of a matrix, SIAM Rev. 20: 801-836.
Murray, R.M., Li, Z.X. and Sastry, S.S., 1994, A Mathematical Introduction to Robotics Manipulation, CRC Press, London.
Politi, T., 2001, A formula for the exponential of a real skew-symmetric matrix of order 4, BIT. 41: 842-845.