ผลเฉลยทั้งหมดของสมการไดโอแฟนไทน์ px + q2 = Z4 เมื่อ p และ q เป็นจำนวนเฉพาะ

Main Article Content

ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
กวินนา สาครไทย
ณัฐธิดา ภูมิพงษ์
วิภากมล เหลืองทรัพย์ทวี

Abstract

This research shows that there are only two non-negative integer solutions (x,z,p,q) of the Diophantine equation px + q2 = z4 where p and q are prime numbers, those are (1,2,7,3) and (5,3,2,7).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เวสารัชศาต ศ., สาครไทย ก., ภูมิพงษ์ ณ., & เหลืองทรัพย์ทวี ว. (2020). ผลเฉลยทั้งหมดของสมการไดโอแฟนไทน์ px + q2 = Z4 เมื่อ p และ q เป็นจำนวนเฉพาะ. Thai Journal of Science and Technology, 9(2), 207–210. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.32
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

ศิริจันทร์ เวสารัชศาต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กวินนา สาครไทย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ณัฐธิดา ภูมิพงษ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วิภากมล เหลืองทรัพย์ทวี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

Burshtein, N., 2017, On solutions of the Diophantine equation , Ann. Pure Appl. Math. 13: 143-149.
Rabago, J.F.T., 2016, On the Diophantine equation , J. Indones. Math. Soc. 22(2): 85-88.
Sroysang, B., 2012, On the Diophantine equation , Int. J. Pure Appl. Math. 81: 605-608.
Sroysang, B., 2014, On two Diophantine equations and , Int. J. Pure Appl. Math. 92: 113-116.