การผลิตเมล่อนแบบให้ปุ๋ยครั้งเดียว

Main Article Content

กนกอร อัมพรายน์
อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
ปวริศ ตั้งบวรธรรมา
ศิริพร เปรมฤทธิ์

Abstract

The purpose of this study was to find the simplest way to fertilize melon with single application scheme to reduce fertilizer wastes while obtaining high quality fruits. Two commercial varieties of netted melon (Reticulatus Group), designated as Pot Orange and Green Net, and a variety of non-netted melon (Cantaloupensis Group), that was Kanokan, were selected as representatives to evaluate the effects of different types and doses of fertilizer on their yield and quality. The results exhibited that one-time-application of fertilizer consisted of 100 g compost, 50 g slow released fertilizer 13-13-13, 50 g slow release fertilizer 12-25-6 plus Mg, and 50 g chemical organic 3-6-9 by mixing with coconut dust as planting material since transplanting, provided premium quality melon fruits of all 3 varieties. The melon fruits at least 1.2 kg and round in shape with at least 12 Brix pulp total soluble solids were obtained.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อัมพรายน์ ก., พิริยะภัทรกิจ อ., ตั้งบวรธรรมา ป., & เปรมฤทธิ์ ศ. (2020). การผลิตเมล่อนแบบให้ปุ๋ยครั้งเดียว. Thai Journal of Science and Technology, 9(2), 211–217. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.33
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

กนกอร อัมพรายน์

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

อนันต์ พิริยะภัทรกิจ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

ปวริศ ตั้งบวรธรรมา

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

ศิริพร เปรมฤทธิ์

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10220

References

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ, “สถิตย์ ศรีใส” คนรุ่นใหม่กับ เมล่อนเงินล้าน, แหล่งที่มา : https://www.sanook.com/money/260137, 15 กันยายน 2561.
ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ, เทคโนโลยีชาวบ้าน, เทคนิคให้ปุ๋ยเมล่อนในโรงเรือน ให้ได้ผลดี เพิ่มความหวานได้มากขึ้น, แหล่งที่มา : https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_13749, 15 กันยายน 2561.
พรทิพย์ พรสุริยา, ปราโมทย์ พรสุริยา, อนุชา จุลกะเสวี, ทรงศักดิ์ จันทร์อุดม และนิตยา เรือยุวนนท์, 2560, การแสดงออกของสายพันธุ์แตงไทยและพันธุ์สวีทเมล่อนในหลายสภาพแวดล้อม, ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 4(3): 19-28.
พัฒนา นรมาศ, 2561, ปลูกเมล่อนคุณภาพ สู้วิกฤติเศรษฐกิจที่แปรปรวนเพื่อการยังชีพที่มั่นคง, แหล่งที่มา : https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_54 407, 15 กันยายน 2561.
มนูญ ศิรินุพงศ์, เอกนรินทร์ เรืองรักษ์, พัฒนสุดา ศิรินุพงศ์ และสุจริต ส่วนไพโรจน์, 2559, ผลผลิตและคุณภาพของแตงเทศ 3 สายพันธุ์ ในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน, ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(ฉบับพิเศษ III): M04/29-34.
รักษ์เกษตร, ม.ป.ป., เทคนิคผลิตเมล่อนเกรดพรี เมี่ยม ส่งแม็คโครสัปดาห์ละ 2 ตัน, แหล่งที่มา : http://www.vigotech.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539813886&Ntype=8, 28 กุมภาพันธ์ 2562.
อารักษ์ ธีรอำพน, 2560, สถานการณ์เมล่อนของไทย, แหล่งที่มา : http://www.horti-asia.com/wp-content/uploads/2017/03/เมล่อน-arak-speaker-ไบเทค-16มีค60.pdf, 18 มีนาคม 2562.
Deus, J.A.L.d, Soares, I., Neves, J.C.L., Medeiros, J.F.d. and Miranda, F.R.d., 2015, Fertilizer recommendation system for melon based on nutritional balance, Rev. Bras. Ciênc. Solo 39: 498-511.