การพัฒนาสูตรชาสมุนไพรใบหม่อนผสมสมุนไพรให้กลิ่นหอมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเอนไซม์กลูโคซิเดส

Main Article Content

อนงค์ ศรีโสภา
กาญจนา วงศ์กระจ่าง

Abstract

Aroma and easy to drink mulberry leaf herbal tea recipes were developed. The mulberry (Morus alba) leaf tea was blended with flavoring herbals including Stevia rebaudiana, Citrus hystrix, Pandanus amaryllifolius, Strobilanthes nivea, Chrysanthemum indicum, Zingiber officinale, Aegle marmelos and Tagetes erecta. Total phenolic contents, antioxidant and anti-a-glucosidase activities in 16 herbal tea recipe infusions were compared. The total phenolic contents were assessed based on the Folin-Ciocalteu method. The antioxidant activities were investigated by DPPH assay while the anti-a-glucosidase activities were measured by the release of colorimetric p-nitrophenol. The results showed that aroma herbal tea recipes with the top three antioxidant activity were (1) Morus alba : Chrysanthemum indicum (0.75 : 0.25 g), (2) Morus alba : Tagetes erecta : Stevia rebaudiana (0.50 : 0.25 : 0.25 g), and (3) Morus alba : Aegle marmelos : Stevia rebaudiana (0.50 : 0.25 : 0.25 g) with the activities of 89.32, 87.40 and 83.84 %, respectively. Three herbal recipes having the highest anti-a-glucosidase activity were (1)Morus alba : Tagetes erecta (0.75 : 0.25 g), (2)Morus alba : Chrysanthemum indicum (0.75 : 0.25 g), and (3)Morus alba : Strobilanthes nivea : Stevia rebaudiana (0.50 : 0.25 : 0.25 g) with the activities of 82.17, 81.76 and 79.76 %, respectively. The tea infusion from the mixture of Morus alba and Chrysanthemum indicum provided the high activities for both antioxidant and anti-a-glucosidase.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศรีโสภา อ., & วงศ์กระจ่าง ก. (2020). การพัฒนาสูตรชาสมุนไพรใบหม่อนผสมสมุนไพรให้กลิ่นหอมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเอนไซม์กลูโคซิเดส. Thai Journal of Science and Technology, 9(2), 218–229. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.34
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

อนงค์ ศรีโสภา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

กาญจนา วงศ์กระจ่าง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

References

Banchobphutsa, Y., 2012, The efficacy of Mous Alba leaf tea in patients with dyslipidemia, In Proceeding of the 6th Mae Fah Luang Annual Research Conference in Dermato logy and Aesthetic Dermatology, Mae Fah Luang University, Chiang Rai.
Booranasuksakul, U., Rueangsri, N., Prasertsri, P. and Singhato, A., 2019, Effects of mulberry (Morus alba) leaf tea on blood glucose and satiety in healthy subjects, Srinagarind Med. J. 34: 237-242.
Ciulu, M., Quirantes-Piné, R., Spano, N., Sanna, G., Borrás-Linares, I. and Segura-Carretero, A., 2017, Evaluation of new extraction approaches to obtain phenolic compound-rich extracts from Stevia rebaudiana Bertoni leaves, Ind. Crop Prod. 108: 106-112.
Deetae, P., Parichanon, P., Trakunleewatthana, P., Chanseetis, C. and Lertsiri, S., 2012, Antioxidant and anti-glycation properties of Thai herbal teas in comparison with conventional teas, Food Chem. 133: 953-959.
Gong, Y., Liu, X., He, W.H., Xu, H.G., Yuan, F. and Gao, Y.X., 2012, Investigation into the antioxidant activity and chemical composition of alcoholic extracts from defatted marigold (Tagetes erecta L.) residue, Fitoterapia 83: 481-489.
Hamburger, M., Adler, S., Baumann, D., Forg, A. and Weinreich, B., 2003, Preparative purification of the major anti-inflammatory triterpenoid esters from Marigold (Calendula officinalis), Fitoterapia 74: 328-338.
Hamer, M., 2007, The beneficial effects of tea on immune function and inflammation: A review of evidence from in vitro, animal, and human research, Nutr. Res. 27: 373-379.
Huang, J., Xie, Z., Wang, Y., Zhang, J. and Wan, X., 2015, Recent advances of anti-hyperglycemia and anti-diabetes actions of tea in animal studies, Curr. Opin. Food Sci. 2: 78-83.
Hunyadi, A., Martins, A., Hsieh, T.J., Seres, A. and Zupko, I., 2012, Chlorogenic acid and rutin play a major role in the in vivo anti-diabetic activity of Morus alba leaf extract on type II diabetic rats, PLoS ONE 7: 1-6.
Jongroysub, B., Harnnurak, A., Rakpong, N., Phuwang, M., Teerakul, S. and Riebroy, S., 2016, Effect of Packaging and Storage Times on Antioxidant Activity and Blood Sugar Level Reduction Properties of Mulberry Leave Tea Herb, The Queen Sirikit Department of Sericulture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Bangkok.
Kaisoon, O., Konczak, I. and Siriamornpun, S., 2012, Potential health enhancing properties of edible flowers from Thailand, Food Res.
Int. 46: 563-571.
Katsube, T., Tsurunaga, Y., Sugiyama, M., Furuno, T. and Yamasaki, Y., 2009, Effect of air-drying temperature on antioxidant capacity and stability of polyphenolic compounds in mulberry (Morus alba L.) leaves, Food Chem. 113: 964-969.
Li, Y., Yang, P., Luo, Y., Gao, B., Sun, J., Lu, W., Liu, J., Chen, P., Zhang, Y. and Yu, L., 2019, Chemical compositions of chrysanthemum teas and their anti-inflammatory and antioxidant properties, Food Chem. 286: 8-16.
Magalhães, L.M., Santos, F., Segundo, M.A., Reis, S. and Lima, J., 2010, Rapid microplate high-throughput methodology for assessment of Folin-Ciocalteu reducing capacity, Talanta 83: 441-447.
Maity, N., Nema, N.K., Abedy, M.K., Sarkar, B.K. and Mukherjee, P.K., 2011, Exploring Tagetes erecta Linn. flower for the elastase, hyaluronidase and MMP-1 inhibitory activity, J. Ethnopharm. 137: 1300-1305.
Martin, M.A., Goya, L. and Ramos, S., 2017, Protective effects of tea, red wine and cocoa in diabetes, Evidences from human studies, Food Chem. Toxicol. 109: 302-314.
Navarra, M., Mannucci, C., Delbò, M. and Calapai, G., 2015, Citrus bergamia essential oil: From basic research to clinical application, Front. pharm. 6: 36-36.
Park, E., Lee, S.M., Lee, J. and Kim, J.H., 2013, Anti-inflammatory activity of mulberry leaf extract through inhibition of NF-κB, J. Funct. Foods 5: 178-186.
Peng, A., Lin, L., Zhao, M. and Sun, B., 2019, Classification of edible chrysanthemums based on phenolic profiles and mechanisms underlying the protective effects of characteristic phenolics on oxidatively damaged erythrocyte, Food Res. Int. 123: 64-74.
Sánchez-Salcedo, E.M., Mena, P., García-Viguera, C., Hernández, F. and Martínez, J.J., 2015, (Poly)phenolic compounds and antioxidant activity of white (Morus alba) and black (Morus nigra) mulberry leaves: Their potential for new products rich in phytochemicals, J. Funct. Foods 18: 1039-1046.
Sato, Y., Itagaki, S., Kurokawa, T., Ogura, J., Kobayashi, M., Hirano, T., Sugawara, M. and Iseki, K., 2011, In vitro and in vivo antioxidant properties of chlorogenic acid and caffeic acid, Int. J. Pharm. 403: 136-138.
Siriamornpun, S., Kaisoon, O. and Meeso, N., 2012, Changes in colour, antioxidant activities and carotenoids (lycopene, β-carotene, lutein) of marigold flower (Tagetes erecta L.) resulting from different drying processes, J. Funct. Foods 4: 757-766.
Sribuarod, K., 2009, Research and Development on Food and Beverage Production from Mulberry Project, The Queen Sirikit Department of Sericulture, Bangkok.
Tian, S., Tang, M. and Zhao, B., 2016, Current anti-diabetes mechanisms and clinical trials using Morus alba L., J. Tradit. Chin. Med. Sci. 3: 3-8.
Wang, W., Xu, H., Chen, H., Tai, K., Liu, F. and Gao, Y., 2016, In vitro antioxidant, anti-diabetic and antilipemic potentials of quercetagetin extracted from marigold (Tagetes erecta L.) inflorescence residues, J. Food Sci. Technol. 53: 2614-2624.
Wen, P., Hu, T.G., Linhardt, R.J., Liao, S.T., Wu, H. and Zou, Y.X., 2019, Mulberry: A review of bioactive compounds and advanced processing technology, Trends Food Sci. Technol. 83: 138-158.
Wijewardana, R.M.N.A., Nawarathne, S.B., Wickramasinghe, I., Gunawardane, C.R., Wasala, W.M.C.B. and Thilakarathne, B.M.K.S., 2016, Retention of physico chemical and antioxidant properties of dehydrated Bael (Aegle Marmelos) and Palmyra (Borassus Flabellifer) fruit powders, Procedia Food Sci. 6: 170-175.
Yuan, J., Hao, L.J., Wu, G., Wang, S., Duan, J., Xie, G.Y. and Qin, M.J., 2015, Effects of drying methods on the phytochemicals contents and antioxidant properties of chrysanthemum flower heads harvested at two developmental stages, J. Funct. Foods 19: 786-795.
Zaidan, U.H., Zen, N.I.M., Amran, N.A., Shamsi, S. and Gani, S.S.A., 2019, Biochemical evaluation of phenolic compounds and steviol glycoside from Stevia rebaudiana extracts associated with in vitro antidiabetic potential, Biocat. Agric. Biotechnol. 18: 101049.