การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาลูกผสมต่อปุ๋ยฟอสฟอรัส

Main Article Content

สมศักดิ์ ฉิมมา
สายชล สุขญาณกิจ
สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
โสภิดา จิวประเสริฐ
ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

Abstract

The experiment was conducted to investigate the effect of different types of phosphorus (P) fertilizer combining with organic fertilizer (OF) and phosphate solubilizing bacteria (PSB) on yield, yield component and P uptake in hybrid cucumber cv. Micro C 306 F 1 grown in Sena soil series in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The experimental design was carried out in completely randomized design (CRD) with 7 treatments and 3 replications. Results showed that the application of P fertilizer at 0.5 time of farmer usage combining with RP at 250 kg/rai and OF at 250 kg/rai gave the highest yield and number of fruit (826.7 g/pot and 19.4 fruit/plant), while the application of RP at 250 kg/rai and OF at 250 kg/rai had the highest biomass in the above-ground part (36.9 g/pot). In addition, the application of P fertilizer at 0.5 time of farmer usage combining with RP at 500 kg/rai gave the highest P uptake in fruit and whole plant (2.74 and 3.44 g/plant). The correlation between P uptake and yield of cucumber was significantly different for a linear correlation (r=0.84**).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ฉิมมา ส., สุขญาณกิจ ส., สมิทธิอาภรณ์ ส., จิวประเสริฐ โ., & พาณิชพัฒน์ ธ. (2020). การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาลูกผสมต่อปุ๋ยฟอสฟอรัส. Thai Journal of Science and Technology, 9(2), 276–286. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.39
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

สมศักดิ์ ฉิมมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

สายชล สุขญาณกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โสภิดา จิวประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

References

Akinrinde, E.A. and Gaizer, T., 2006, Differences in the performance and phosphorus use efficiency of some tropical rice (Oryza sativa L.) varieties, Pak. J. Nutr. 5: 206-211.
Ali, A., Sharif, M., Wahid, F., Zhang, Z., Shah, S.N.M., Rafiullah, Zaheer, S., Khan, F. and Rehman, F., 2014, Effect of composted rock phosphate with organic materials on yield and phosphorus uptake of berseem and maize, Am. J. Plant Sci. 5: 975-984.
Attanandana, T. and Chanchareonsook, J., 1999, Manual of Soil and Plant Analysis, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok, 108 p. (in Thai).
Attanandana, T. and Vacharotayan, S., 1984, Rock phosphate utilization on acid sulfate soils of Thailand, Ecology and Management of Problem in Asia: FFTC book series no. 27, Taiwan.
Attanandana, T. and Vacharotayan, S., 1986, Acid sulfate soils: Their characteristics, genesis, amelioration and utilization, Southeast Asian Stud. 24: 154-180.
Brady, N.C. and Weil, R.R., 2008, The Nature and Properties of Soil, Macmillan Publishing Co. Inc., New York.
FAO Project Staff and Land Classification Division, 1973, Soil Interpretation Handbook for Thailand, Land Development Department, Ministry of Agriculture and Co-operative, Bangkok.
Hellal, F.A.A., Nagumo, F. and Zewainy, R.M., 2013, Influence of phosphocompost application on phosphorus availability and uptake by maize grown in red soil of Ishigaki Island, Japan, Agric. Sci. 4: 102-109.
Inboonchuay, T., Suddhiprakarn, A., Kheoruen romne, I., Anusontpornperm, S. and Gilkes, R.J., 2016, Amounts and associations of heavy metals in paddy soils of the Khorat Basin, Thailand, Geo. Reg. 7: 120-131.
Land Development Department, 2018, Soil map of Phra Nakhon Si Ayutthaya province. Available Source: http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoilinf/central/Ayutthaya/ay_map/ay_series/ay_prov58A.jpg, January 5, 2018. (in Thai).
Malhotra, H., Vandana, Sharma, S. and Pandey R., 2018, Phosphorus Nutrition: Plant Growth in Response to Deficiency and Excess, In Hasanuzzaman, M., Hakeem, K.R., Nahar, K., Alharby, H. (Eds.), Plant Nutrients and Abiotic Stress Tolerance, Springer Nature, Singapore.
Mala, T., 2007, Organic Fertilizer and Biofertilizer: Production Techniques and Uses, 2nd Ed., Kasetsart University Press, Bangkok, 300 p. (in Thai).
McCauley, A., Jones, C. and Olson-Rutz, K., 2017, Soil pH and organic matter, Nutrient Management Module No. 8, Montana State University Extension, Montana.
National Soil Survey Center, 1996, Soil Survey Laboratory Methods Manual, Soil Survey Investigations Report No. 42, Version 3.0, Natural Resources Conservation Service, USDA, Washington, DC.
Osotsapar, Y., 2015, Plant Nutrition, Kasetsart University Press, Bangkok, 548 p. (in Thai)
Oupkaew, B., Surapornpiboon, P. and Surapornpiboon, P., 2019, Yield trial of commercial cucumber varieties at Ban Khon, Nan Province, Thai Sci. Technol. J. 27(1): 101-108. (in Thai).
Pandey, A., Das, N., Kumar, B., Rinu, K. and Trivedi, P., 2008, Phosphate solubilization by Penicillium spp. isolated from soil samples of Indian Himalayan region, World J. Microbiol. Biotechnol. 24: 97-102.
Phranakhon Si Ayutthaya Agricultural Extension
Office, 2016, Fundamentals Data of Agriculture in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 2015-2016, Ministry of Agriculture and Cooperative, Phranakhon Si Ayutthaya. (in Thai).
Poomipan, P., 2014, Replacement of phosphorus fertilizer by arbuscular mycorrhizal fungi in phosphorus fixation soil, Thai J. Sci. Technol. 3(2): 173-181. (in Thai).
Rodríguez, H. and Fraga, R., 1999, Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion, Biotechnol. Adv. 17: 319-339.
Ruksumruad, P., Thanachit, S., Anusontporn perm, S. and Wiriyakitnateekul, W., 2012, Use of phosphorus sorption characteristics for determining rate and type of phosphorus fertilizers for growing rice on Ongkharak soil with residual lime, KKU Agric. J. 40(1): 27-36. (in Thai).
Sanyal, S.K., de Datta, S.K. and Chan, P.Y., 1993, Phosphate sorption-desorption behavior of some acidic soils of South and Southeast Asia, Soil Sci. Soc. Am. J. 57: 937-945.
Shamshuddin,J., Panhwar, Q.A., Shazana, R.S. Azman, E.A., Fauziah, C.I. and Naher, U.A., 2016, Improving the productivity of acid sulfate soils for rice cultivation using limestone, basalt, organic fertilizer and/or their combinations, Sains Malaysiana 45: 383-392.
Sukitprapanon, T., 2016, Mineralogy and Geochemistry of Acid Sulfate Soils in Thailand, Doctoral Dissertation, Kasetsart University, Bangkok.
Sukyankij, S., Pluemphuak, T. and Panich-pat, T., 2019, Effects of green manures and fertilizer managements on yield, nutrient uptake and economic return of rice cv. RD47 grown in Ayutthaya soil series, J. Agric. 35(1): 61-73. (in Thai).
Takeda, E., Taketani, Y., Sawada, N., Sato T. and Yamamoto, H., 2004, The regulation and function of phosphate in the human body, Bio. Factors 21: 345-355.