การพยากรณ์ระยะการสุกของกล้วยหอมทองโดยใช้การถดถอยของวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน

Main Article Content

ภูมิพงษ์ ชูช่วยสุวรรณ
เทพปัญญา เจริญรัตน์
สุเปญญา จิตตพันธ์
นวลกมล อำนวยสิน
ฐิติพงษ์ กาวิชัย

Abstract

The study of physiological and chemical changes of fruit during ripening can help to estimate the optimal date for harvesting the best fruit quality for consumption and further utilization. The objectives of this research were to study physiological and chemical properties of banana fruit (Musa acuminata, AAA group, cultivar ‘Hom Thong’) at different ripening stages, and to determine the correlation between these properties and stages of ripening. Fresh weight, peel and flesh ratio, firmness of peel and flesh, peel color, total soluble solid content, titratable acidity and ethylene content of ‘Hom Thong’ banana fruit were measured during ripening period. The results demonstrated that all physiological and chemical properties had the correlation with ripening stages of banana fruit except ethylene content. Fresh weight showed the highest correlation with ripening stages. In addition, models for prediction of ripening stages were built with partial least square regression. It was found that the equation with three properties (fresh weight, peel and flesh ratio and peel firmness) gave the best predicting performance (r2 = 0.979, SEE = 0.639).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชูช่วยสุวรรณ ภ., เจริญรัตน์ เ., จิตตพันธ์ ส., อำนวยสิน น., & กาวิชัย ฐ. (2020). การพยากรณ์ระยะการสุกของกล้วยหอมทองโดยใช้การถดถอยของวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน. Thai Journal of Science and Technology, 9(2), 287–297. https://doi.org/10.14456/tjst.2020.40
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ภูมิพงษ์ ชูช่วยสุวรรณ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เทพปัญญา เจริญรัตน์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สุเปญญา จิตตพันธ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นวลกมล อำนวยสิน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ฐิติพงษ์ กาวิชัย

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001

References

จริงแท้ ศิริพานิช, 2546, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้, พิมพ์ครั้งที่ 5, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559, สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า, เอกสารสถิติการเกษตร เลขที่ 402, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ, 111 น.
อรัญญา นิพนธ์ศักดิ์, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2557, ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสารหอมระเหยและคุณภาพทางกายภาพ-เคมีของส้มโอตัดแต่งสดระหว่างการเก็บรักษา, ว.วิจัยและพัฒนา มจธ. 37(3): 331-346.
Amnuaysin, N., Seraypheap, K. and Kidyoo, M., 2012, Anatomical changes in peel structure of ‘Hom Thong’ banana during fruit development and ripening, Trop. Nat. Hist. 12: 127-136.
AOAC, 2006, Official Methods of Analysis, 18th Ed., Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburgs, MD.
Fernando, H.R.P., Srilaong, V., Pongprsert, N., Boonyaritthongchai, P. and Jitareerat, P., 2014, Changes in antioxidant properties and chemical composition during ripening in banana variety ‘Hom Thong’ (AAA group) and ‘Khai’ (AA group), Int. Food Res. J. 21: 749-754.
Goulao, L.F. and Oliveira, C.M., 2008, Cell wall modifications during fruit ripening: when a fruit is not the fruit, Trends Food Sci. Technol. 19: 4-25.
Seymour, G.B., Taylor, J.E. and Tucker, G.A., 1993, Biochemistry of Fruit Ripening, Chapman & Hall, London.
Tapre, A.R. and Jain, R.K., 2012, Study of advanced maturity stages of banana, Int. J. Adv. Eng. Res. Stud. 1: 272-274.